Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng BIN2OCT  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân.

Cú pháp

BIN2OCT(number, [places])

Cú pháp hàm BIN2OCT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số nhị phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự (10 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu bỏ qua khoảng trắng, BIN2OCT dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số không phải là số nhị phân hợp lệ hoặc nếu số chứa hơn 10 ký tự (10 bit), BIN2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu số âm, BIN2OCT bỏ qua khoảng trắng và trả về số bát phân 10 ký tự.

  • Nếu BIN2OCT yêu cầu nhiều ký tự khoảng trắng hơn, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không phải dạng số, BIN2OCT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng âm, BIN2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi số nhị phân 1001 thành số bát phân có 3 ký tự

011

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số bát phân

144

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số bát phân

7777777777

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×