Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm BITAND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về bitwise 'And' của hai số.

Cú pháp

BITAND( number1, number2)

Cú pháp hàm BITAND có các đối số sau đây.

  • Number1    Bắt buộc. Phải là dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

  • Number2    Bắt buộc. Phải là dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Chú thích

  • BITAND trả về số thập phân.

  • Kết quả là 'bitwise 'AND' của các tham số.

  • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu cả hai bit của tham số ở vị trí đó bằng 1.

  • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới dạng lũy thừa của 2. Bit ngoài cùng bên phải trả về 1 (2^0), bit ở bên trái trả về 2 (2^1) v.v.

  • Nếu đối số nhỏ hơn 0, BITAND sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số không phải là giá trị nguyên hoặc lớn hơn (2^48)-1, BITAND sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số có giá trị không phải là số, BITAND sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

=BITAND(1,5)

So sánh biểu thị nhị phân của 1 và 5.

1

Biểu thị nhị phân của 1 là 1 và biểu thị nhị phân của 5 là 101. Các bit của chúng chỉ trùng khớp ở vị trí ngoài cùng bên phải. Lúc này được trả về là 2^0 hay 1.

=BITAND(13,25)

So sánh biểu thị nhị phân của 13 và 25.

9

Biểu thị nhị phân của 13 là 1101 và biểu diễn nhị phân của 25 là 11001. Các bit của chúng chỉ trùng khớp ở vị trí ngoài cùng bên phải và ở vị trí thứ tư từ bên phải. Lúc này được trả về là (2^0)+ (2^3) hay 9.

Số thập phân

Biểu thị nhị phân

13

1101

25

11001

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×