Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm BITLSHIFT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số được dịch sang trái bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp

BITLSHIFT(number, shift_amount)

Cú pháp hàm BITLSHIFT có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Number phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

  • Shift_amount    Bắt buộc. Shift_amount phải là số nguyên.

Chú thích

  • Chuyển dịch một số sang trái tương đương với việc thêm các số 0 vào bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang trái trên giá trị thập phân 4 sẽ chuyển đổi giá trị nhị phân (100) sang 10000 hoặc 16 trong dạng thập phân.

  • Nếu một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, BITLSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Số lớn hơn (2^48)-1, BITLSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu giá trị tuyệt đối của Shift_amount lớn hơn 53, BITLSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số có giá trị không phải là số, BITLSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Một số âm được dùng như đối số Shift_amount sẽ dịch số bit sang bên phải.

  • Một số âm được dùng như đối số Shift_amount sẽ trả về kết quả giống như đối số shift_amount dương đối với hàm BITRSHIFT.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

=BITLSHIFT(4,2)

Dịch số sang trái một số bit bằng cách thêm các số không (0) vào bên phải của số biểu thị ở dạng nhị phân. Số được trả về được biểu thị ở dạng thập phân.

16

4 được biểu thị là 100 ở dạng nhị phân. Thêm hai chữ số 0 vào bên phải sẽ cho kết quả là 1000, tức là 16 ở dạng thập phân.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×