Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm BITOR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về bitwise 'Or' của hai số.

Cú pháp

BITOR(number1, number2)

Cú pháp hàm BITOR có các đối số sau đây.

  • Number1    Bắt buộc. Phải là dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

  • Number2    Bắt buộc. Phải là dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Chú thích

  • Kết quả là 'bitwise 'OR' của các tham số.

  • Trong kết quả này, mỗi vị trí bit bằng 1 nếu các bit của tham số bất kỳ ở vị trí đó là 1.

  • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới dạng lũy thừa của 2. Bit ngoài cùng bên phải trả về 1 (2^0), bit ở bên trái trả về 2 (2^1) v.v.

  • Nếu một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, BITOR sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số lớn hơn (2^48)-1, BITOR sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số có giá trị không phải là số, BITOR sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

=BITOR(23,10)

So sánh vị trí bit của phép biểu diễn nhị phân của hai số, nếu một trong hai vị trí có chứa 1, thì trả về 2 được nâng theo một lũy thừa, tùy thuộc vào vị trí bit. Sau đó, cộng tổng các số này.

31

Số 23 được biểu thị ở dạng nhị phân là 10111, và 10 được biểu thị là 1010. Tìm thấy giá trị 1 trong hai vị trí tại tất cả 5 vị trí của mỗi số trong hai số này. Bạn có thể diễn đạt 1010 là 01010 để cả hai số có cùng số chữ số. Các số 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, và 2^4 được cộng lại, để có tổng là 31.

23 = 10111

10 = 01010

Kiểm tra: Có tìm thấy 1 tại bất kỳ vị trí nào trong 5 vị trí không?

yyyyy

1+2+4+8+16=31

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×