Các hàm LTrim, RTrim và Trim

Các hàm LTrim, RTrim và Trim

Trả về một biến _ thể (chuỗi) chứa một bản sao của một chuỗi đã xác định mà không có dấu cách hàng đầu (ltrim), không gian trống (rtrim) hoặc cả hai dấu cách đứng đầu và dấu (Trim).

Cú pháp

Ltrim ( chuỗi )

Rtrim ( chuỗi )

Trim ( chuỗi )

Chuỗi bắt buộctham đối là bất kỳ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN LTrim (ProductDesc) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá trị chuỗi từ trường "ProductDesc" mà không có các dấu cách và hiển thị hàng đầu trong cột Expr1.

CHỌN RTrim (ProductDesc) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá trị chuỗi từ trường "ProductDesc" mà không có dấu cách trống và hiển thị trong cột Expr1.

CHỌN LTrim (ProductDesc) thành không gian trống từ ProductSales;

Trả về giá trị chuỗi từ trường "ProductDesc" mà không có các dấu cách và hiển thị hàng đầu trong cột "không gian tên".

CHỌN RTrim (ProductDesc) là NoLeadingSpace từ ProductSales;

Trả về giá trị chuỗi từ trường "ProductDesc" không có dấu cách trống và hiển thị trong cột "NoLeadingSpaces".

CHỌN Trim (ProductDesc) là cắt tỉa từ ProductSales;

Trả về các giá trị chuỗi từ trường "ProductDesc" mà không có dấu cách đứng đầu và hiện tại và hiển thị trong cột "tỉa".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Ltrim thành dấu cách dải hàng đầu và hàm rtrim để tách khoảng trắng từ một biến chuỗi. Nó dùng hàm Trim thành dải cả hai kiểu khoảng trắng.

Dim MyString, TrimString
MyString = " <-Trim-> " ' Initialize string.
TrimString = LTrim(MyString)
' TrimString = "<-Trim-> ".
TrimString = RTrim(MyString)
' TrimString = " <-Trim->".
TrimString = LTrim(RTrim(MyString))
' TrimString = "<-Trim->".
' Using the Trim function alone
' achieves the same result.
TrimString = Trim(MyString)
' TrimString = "<-Trim->".

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×