We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Evernote: chỉ ghi chú với lời nhắc sẽ hiển thị trong lịch Outlook. Tất cả ghi chú đều là chỉ đọc. Nếu bạn muốn chỉnh sửa ghi chú, bạn sẽ cần mở nó trong Evernote.

Ngày sinh Nhật của Facebook sẽ chỉ hiển thị cho bạn bè Facebook cũng đang sử dụng tích hợp Outlook. Chỉ những sự kiện mà bạn được mời hoặc đã chấp nhận sẽ hiển thị trong lịch Outlook.

Wunderlist: chỉ những tác vụ có ngày đến hạn sẽ hiển thị trong lịch Outlook. Tất cả nhiệm vụ đều là chỉ đọc. Nếu bạn muốn sửa nhiệm vụ, bạn sẽ cần mở nó trong Wunderlist. Nếu bạn thiếu bất kỳ ghi chú hoặc sự kiện nào của bạn từ một ứng dụng lịch được kết nối, hãy đảm bảo rằng ứng dụng được bật trong menu lịch (đánh dấu bên cạnh ứng dụng được kết nối).

Meetup: chúng tôi mặc định để thêm tất cả lịch Meetup từ tài khoản của bạn, nhưng chỉ bật Meetups tôi đang tham dự lịch theo mặc định. Vui lòng sử dụng thiết đặt lịch để bật hoặc tắt các lịch cụ thể-tất cả các sự kiện đều là chỉ đọc. Nếu bạn cần thực hiện các sửa đổi cho sự kiện bạn sở hữu, bạn sẽ cần mở nó trong Meetup.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×