Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mô tả

Mỗi hàm trong số những hàm này, được gọi chung là các hàm IS, kiểm tra giá trị đã xác định và trả về TRUE hoặc FALSE tùy thuộc vào kết quả. Ví dụ, hàm ISBLANK trả về giá trị lô-gic TRUE nếu đối số giá trị là tham chiếu tới một ô trống, nếu không nó trả về FALSE.

Bạn có thể dùng hàm IS để lấy thông tin về một giá trị trước khi thực hiện một tính toán hoặc một hành động khác với giá trị đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm ISERROR kết hợp với hàm IF để thực hiện một hành động khác nếu có lỗi xảy ra:

= IF( ISERROR(A1), "Đã xảy ra lỗi.", A1 * 2)

Công thức này kiểm tra xem có tồn tại điều kiện lỗi trong ô A1 hay không. Nếu có, hàm IF trả về thông báo "Đã xảy ra lỗi". Nếu không có lỗi nào, hàm IF thực hiện phép tính A1*2.

Cú pháp

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISREF(value)

ISTEXT(value)

Cú pháp của hàm IS có các tham đối sau đây:

  • Value    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn kiểm tra. Đối số giá trị có thể là trống (ô trống), lỗi, giá trị lô-gic, văn bản, số, giá trị tham chiếu hoặc tên tham chiếu tới bất kỳ giá trị nào trong những giá trị này.

Hàm

Trả về TRUE nếu

ISBLANK

Giá trị tham chiếu tới một ô trống.

ISERR

Giá trị tham chiếu tới một giá trị lỗi ngoại trừ #N/A.

ISERROR

Giá trị tham chiếu tới bất kỳ giá trị lỗi nào (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!).

ISLOGICAL

Giá trị tham chiếu tới một giá trị lô-gic.

ISNA

Giá trị tham chiếu tới giá trị lỗi #N/A (giá trị không sẵn có).

ISNONTEXT

Giá trị tham chiếu tới một mục không phải là văn bản. (Lưu ý rằng hàm này trả về TRUE nếu giá trị tham chiếu tới một ô trống).

ISNUMBER

Giá trị tham chiếu tới một số.

ISREF

Giá trị tham chiếu tới một tham chiếu.

ISTEXT

Giá trị tham chiếu tới một văn bản.

Chú thích

  • Các đối số giá trị của hàm IS không được chuyển đổi. Bất kỳ giá trị số nào đặt trong dấu ngoặc kép cũng sẽ được coi là văn bản. Ví dụ, trong hầu hết các hàm khác trong đó bắt buộc phải có số, thì giá trị văn bản "19" được chuyển thành số 19. Tuy nhiên, trong công thức ISNUMBER("19"), "19" không được chuyển đổi từ giá trị văn bản sang giá trị số và hàm ISNUMBER trả về FALSE.

  • Hàm IS hữu ích trong các công thức để kiểm tra kết quả của một phép tính. Khi được kết hợp với hàm IF, những hàm này cung cấp một phương pháp để định vị các lỗi trong công thức (hãy xem ví dụ sau đây).

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISLOGICAL(TRUE)

Kiểm tra xem TRUE có phải là giá trị lô-gic hay không

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

Kiểm tra xem "TRUE" có phải là giá trị lô-gic hay không

FALSE

=ISNUMBER(4)

Kiểm tra xem 4 có phải là một số hay không

TRUE

=ISREF(G8)

Kiểm tra xem G8 có phải là tham chiếu hợp lệ hay không

TRUE

=ISREF(XYZ1)

Kiểm tra xem XYZ1 có phải là tham chiếu hợp lệ hay không

FALSE

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Vàng

Vùng 1

#REF!

330,92

#N/A

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISBLANK(A2)

Kiểm tra xem ô A2 có phải là ô trống hay không.

FALSE

=ISERROR(A4)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A4, #REF!, có phải là lỗi hay không.

TRUE

=ISNA(A4)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A4, #REF!, có phải là lỗi #N/A hay không.

FALSE

=ISNA(A6)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A6, #N/A, có phải là lỗi #N/A hay không.

TRUE

=ISERR(A6)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A6, #N/A, có phải là lỗi hay không.

FALSE

=ISNUMBER(A5)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A5, 330,92, có phải là số hay không.

TRUE

=ISTEXT(A3)

Kiểm tra xem giá trị trong ô A3, Vùng 1, có phải là văn bản hay không.

TRUE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×