Chọn văn bản

Trong Word, bạn có thể chọn tất cả văn bản trong tài liệu (Ctrl + A), hoặc chọn văn bản hoặc mục cụ thể trong một bảng bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím. Bạn cũng có thể chọn văn bản hoặc mục trong các vị trí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

Chọn tất cả văn bản

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + A trên bàn phím của bạn để chọn tất cả văn bản trong tài liệu.

Chọn văn bản cụ thể

Bạn cũng có thể chọn một từ cụ thể, dòng văn bản hoặc một hoặc nhiều đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ ở phía trước chữ cái đầu tiên của từ, câu hoặc đoạn văn bạn muốn chọn.

 2. Bấm và giữ trong khi bạn kéo con trỏ để chọn văn bản bạn muốn.

Các cách khác để chọn văn bản

 • Để chọn một từ duy nhất, hãy bấm đúp nhanh từ đó.

 • Để chọn dòng văn bản, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng, rồi nhấn Shift + mũi tên xuống.

 • Để chọn đoạn văn, hãy đặt con trỏ vào đầu đoạn văn, rồi nhấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống.

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Chọn văn bản bằng cách sử dụng chuột

Chọn văn bản trong phần nội dung của tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

 • Di chuyển con trỏ sang bên trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi nó chuyển thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm ba lần.

Để chọn

Làm thế này

Bất kỳ số lượng văn bản nào

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu lựa chọn, Giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản mà bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào bất kỳ đâu trong Word.

Một dòng văn bản

Di chuyển con trỏ sang bên trái của dòng cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào bất kỳ chỗ nào trong câu.

Một đoạn văn

Ba-bấm vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ sang bên trái đoạn văn bản đầu tiên cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi nhấn và giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm vào phần đầu của vùng chọn, cuộn đến cuối vùng chọn, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào vị trí bạn muốn chọn kết thúc.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ sang bên trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, bấm đúp vào đầu trang hoặc văn bản chân trang được làm mờ. Di chuyển con trỏ sang bên trái đầu trang hoặc chân trang cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ sang bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm vào.

Một khối văn bản theo chiều dọc

Nhấn giữ ALT trong khi bạn kéo con trỏ lên văn bản.

Hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ qua đường viền của khung hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn ô.

Nội dung của hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, một hàng hoặc một cột và sau đó giữ nút chuột trái xuống trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, hàng hoặc cột không cạnh nhau, hãy bấm vào ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, rồi bấm vào các ô, hàng hoặc cột bổ sung có chứa nội dung bạn muốn chọn hay không.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn bảng.

Chọn văn bản ở các vị trí khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc mục trong bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

 1. Chọn một số văn bản hoặc một mục trong bảng.

 2. Nhấn giữ CTRL trong khi bạn chọn bất kỳ văn bản hoặc mục bổ sung nào trong bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem tài liệu của bạn ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm vào tab xem , rồi bấm vào viền ngoài trong nhóm dạng xem tài liệu .

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Bên trái của đầu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề phụ và nội dung văn bản

Bên trái của đầu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm đúp.

Một đoạn văn bản nội dung

Bên trái đoạn văn cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn của nội dung văn bản

Bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi kéo lên hoặc xuống.

Lưu ý: 

 • Ở dạng xem Dàn bài, bấm một lần ở bên trái đoạn văn sẽ chọn toàn bộ đoạn văn thay vì một dòng đơn.

 • Nếu bạn chọn một đầu đề bao gồm văn bản phụ thuộc, văn bản đã thu gọn cũng được chọn (ngay cả khi nó không nhìn thấy được). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa bỏ nó — cũng ảnh hưởng đến văn bản đã thu gọn.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng bàn phím

Chọn văn bản trong phần nội dung của tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn CTRL + A.

Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên phải.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên trái.

Một từ từ đầu đến cuối của nó

Đặt điểm chèn ở đầu từ, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Một từ từ cuối đến đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên trái.

Một dòng từ đầu đến cuối của nó

Nhấn vào trang đầu, rồi nhấn SHIFT + END.

Đường kẻ từ cuối đến đầu của nó

Nhấn kết thúc, rồi nhấn SHIFT + HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn kết thúc, rồi nhấn SHIFT + mũi tên xuống.

Lên trên một dòng

Nhấn vào trang đầu, rồi nhấn SHIFT + mũi tên lên.

Đoạn văn từ đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn bản, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Đoạn văn từ cuối của nó đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên lên.

Một tài liệu từ cuối của nó đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, rồi nhấn CTRL + SHIFT + HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, rồi nhấn CTRL + SHIFT + END.

Từ đầu cửa sổ đến phần kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, rồi nhấn ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản theo chiều dọc

Nhấn CTRL + SHIFT + F8, rồi sử dụng các phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn mũi tên trái hoặc mũi tên phải; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, đoạn văn hoặc tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô ở bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô ở bên trái

Nhấn SHIFT + TAB.

Nội dung của các ô liền kề

Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím mũi tên thích hợp cho đến khi bạn đã chọn nội dung của tất cả các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn vào mũi tên lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn đã chọn nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng, rồi nhấn ALT + 5 trên bàn phím số (với NUM LOCK off).

Ngừng chọn toàn bộ từ

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới tùy chọn soạn thảo, hãy xóa hộp kiểm bên cạnh khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng chuột

Chọn văn bản trong phần nội dung của tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

  Ảnh Ribbon Word

 • Di chuyển con trỏ sang bên trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi nó chuyển thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm ba lần.

Để chọn

Làm thế này

Bất kỳ số lượng văn bản nào

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu lựa chọn, Giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản mà bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào bất kỳ đâu trong Word.

Một dòng văn bản

Di chuyển con trỏ sang bên trái của dòng cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào bất kỳ chỗ nào trong câu.

Một đoạn văn

Ba-bấm vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ sang bên trái đoạn văn bản đầu tiên cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi nhấn và giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm vào phần đầu của vùng chọn, cuộn đến cuối vùng chọn, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào vị trí bạn muốn chọn kết thúc.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ sang bên trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, bấm đúp vào đầu trang hoặc văn bản chân trang được làm mờ. Di chuyển con trỏ sang bên trái đầu trang hoặc chân trang cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ sang bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm vào.

Một khối văn bản theo chiều dọc

Nhấn giữ ALT trong khi bạn kéo con trỏ lên văn bản.

Hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ qua đường viền của khung hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn ô.

Nội dung của hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, một hàng hoặc một cột và sau đó giữ nút chuột trái xuống trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, hàng hoặc cột không cạnh nhau, hãy bấm vào ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, rồi bấm vào các ô, hàng hoặc cột bổ sung có chứa nội dung bạn muốn chọn hay không.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn bảng.

Chọn văn bản ở các vị trí khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc mục trong bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn trên một trang và một câu trên một trang khác.

 1. Chọn một số văn bản hoặc một mục trong bảng.

 2. Nhấn giữ CTRL trong khi bạn chọn bất kỳ văn bản hoặc mục bổ sung nào trong bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem tài liệu của bạn ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm vào tab xem , rồi bấm vào viền ngoài trong nhóm dạng xem tài liệu .

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Bên trái của đầu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề phụ và nội dung văn bản

Bên trái của đầu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi bấm đúp.

Một đoạn văn bản nội dung

Bên trái đoạn văn cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm vào.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn của nội dung văn bản

Bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên phải trỏ, rồi kéo lên hoặc xuống.

Lưu ý: 

 • Ở dạng xem Dàn bài, bấm một lần ở bên trái đoạn văn sẽ chọn toàn bộ đoạn văn thay vì một dòng đơn.

 • Nếu bạn chọn một đầu đề bao gồm văn bản phụ thuộc, văn bản đã thu gọn cũng được chọn (mặc dù không nhìn thấy được). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa bỏ nó — cũng ảnh hưởng đến văn bản đã thu gọn.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng bàn phím

Chọn văn bản trong phần nội dung của tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn CTRL + A.

Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên phải.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên trái.

Một từ từ đầu đến cuối của nó

Đặt điểm chèn ở đầu từ, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Một từ từ cuối đến đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên trái.

Một dòng từ đầu đến cuối của nó

Nhấn vào trang đầu, rồi nhấn SHIFT + END.

Đường kẻ từ cuối đến đầu của nó

Nhấn kết thúc, rồi nhấn SHIFT + HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn kết thúc, rồi nhấn SHIFT + mũi tên xuống.

Lên trên một dòng

Nhấn vào trang đầu, rồi nhấn SHIFT + mũi tên lên.

Đoạn văn từ đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn bản, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Đoạn văn từ cuối của nó đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên lên.

Một tài liệu từ cuối của nó đến đầu

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, rồi nhấn CTRL + SHIFT + HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, rồi nhấn CTRL + SHIFT + END.

Từ đầu cửa sổ đến phần kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, rồi nhấn ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản theo chiều dọc

Nhấn CTRL + SHIFT + F8, rồi sử dụng các phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn mũi tên trái hoặc mũi tên phải; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, đoạn văn hoặc tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô ở bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô ở bên trái

Nhấn SHIFT + TAB.

Nội dung của các ô liền kề

Nhấn giữ SHIFT trong khi nhấn phím mũi tên thích hợp nhiều lần cho đến khi bạn đã chọn nội dung của tất cả các ô bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ SHIFT trong khi nhấn phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống liên tục cho đến khi bạn đã chọn nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng, rồi nhấn ALT + 5 trên bàn phím số (với NUM LOCK off).

Ngừng chọn toàn bộ từ

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới tùy chọn soạn thảo, hãy xóa hộp kiểm bên cạnh khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×