Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Change a project's template in Project Online

After you have created a project in Project Web App, you may decide that it should use a different project template than the one used when it was created. For example, your organization may use different templates for projects owned by different groups. When the project was created, it was unclear which group would be working on it. As the project details are defined, it becomes obvious that it should be using a different group’s template. You can change the template for a project in Project Web App.

Note:  When you update the template used by a project, the workflow, pages, and custom fields for the project may also be updated.

To change a project’s template:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. Click once in the row for the project you want to change, to select it.

  3. On the Projects tab, in the Project Type group, click Change.

  4. Read the notes about changing the template, and then, if you are okay with the changes that will be made, select the new template from the New Project Type list, and click OK.

Note:  If you are changing between a basic project template and an enterprise project template, note that basic project tasks are managed outside of Project Web App, in a task list, and enterprise project tasks are managed from within Project Web App.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×