Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Change a SharePoint task list into an enterprise project in Project Online

As you work on a project by using a SharePoint task list, you may find that the project becomes more complex, and could really use the added functionality offered by Project Web App. For example, you may decide that you’d like to capture timesheet data, or put in place a workflow that allows for manager approval as the project’s tasks progress. If the SharePoint task list is already visible in Project Web App, the Project Server administrator can easily switch the project from being an editable SharePoint task list that is displayed in Project Web App, to being an editable project in Project Web App that is displayed as a SharePoint task list.

To make a viewable SharePoint task list into an editable project in Project Web App:

  1. In Project Web App, click Settings, and then click PWA Settings.

  2. In the Operational Policies section, click Connected SharePoint Sites.

  3. In the Enterprise Project Features column, for the row that contains your project, click Activate.

    Note:  If the button in the Enterprise Project Features column says Deactivate, the SharePoint task list is already set up as an enterprise project. You should also see a green Active indicator next to the button.

  4. Click OK on the dialog box that appears to set the selected SharePoint task list to read-only, and allow edits to the project from within Project Web App.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×