Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Change my Viva Engage profile and settings (Web and Desktop)

If you sign into Viva Engage via Microsoft 365, see View and update your profile in Office Delve to change your profile.

In your Viva Engage settings you can view tenants, account activity, applications, and change your notification settings and language preferences. To get to Viva Engage specific settings, select the settings icon in the Microsoft 365 suite header in the top right of your screen Settings icon, and then select Edit Settings.

screenshot of profile settings

How other people view your information

When a person hovers over your name in Viva Engage or anywhere across Microsoft 365, they'll see your Profile card.

Change profile screen in Yammer

When they click your name anywhere in Viva Engage, they'll see your Storyline. This page has all your public conversations, info, and communities you are joined to.

Conversation screen

Inbox search screen

Change settings for each tenant you belong to

 1. In Viva Engage, select the network  icon.

  Header of the user's settings page showing all the settings

 2. Select your preferred tenant.

 3. Select the settings gear icon (as shown above) and edit preferences for this tenant.

View or uninstall an app

 1. In your settings, select My Applications.

  If you have any applications installed, you’ll see them listed.

 2. To remove access to an app, select Revoke Access.

Change which notifications you get in email

 1. In your Settings, select Notifications.

  If you're a member of multiple tenants, you must change notifications on each tenant. Click a tenant name to change the notification settings for that tenant.

 2. Select the notifications you want, and then select Save.

  User settings for when notifications are sent by email

These settings do not change which notifications you get on your phone. For more information about notifications, see Control your Viva Engage email and push notifications.

Change your language preference

Note: When you change your language preference here, the change applies just to the Web and Desktop Yammer apps. For mobile devices, Yammer takes the language setting from the device's language setting.

The language setting is used for all the labels in Viva Engage. If your admin has enabled translation, a Translate option appears in the options bar under all messages entered in a different language.

 1. In your settings, select Preferences.

 2. Select the current language, and choose another.

To edit user settings on the mobile application:

 1. Select the "...". View all icons on the bottom right corner of the screen.

 2. Select the option with the settings gear icon.

 3. You can choose to edit various preferences like browser settings, push notifications and so on. 

View mobile Yammer feed

Yammer mobile profile avatar

Push Yammer mobile profile settings

Push Yammer mobile profile settings

How other people view your information

When a person clicks on your avatar in the Viva Engage mobile app, they'll see your profile page.

From your profile page, a person can find your contact information. They can also select See Conversations from this profile page to view all your public conversations in Viva Engage.

Yammer mobile profile settings

Other people can search for you by name or search based on profile information.

Yammer mobile profile settings

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×