Chỉ số hiệu suất then chốt (KIS) là thước đo trực quan về hiệu suất. Được hỗ trợ bởi một trường tính toán cụ thể, một KPI được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng đánh giá giá trị hiện tại và trạng thái của hệ mét với một mục tiêu đã xác định. KPI đo hiệu suất của giá trị, được xác định bởi thước đo Cơ sở (còn được gọi là trường được tính toán trong Power Pivot trong Excel 2013), so với giá trị Đích, cũng được xác định bởi một thước đo hoặc một giá trị tuyệt đối. Nếu mô hình của bạn không có số đo, hãy xem Tạo số đo.

Đây là PivotTable có Tên Đầy đủ của Nhân viên được xếp thành các hàng và KPI doanh số.

PivotTable với KPI

Tìm hiểu thêm về KPI dưới đây, rồi tiếp tục đọc trong mục sau để xem việc tạo KPI của riêng bạn dễ dàng như thế nào.

Tìm hiểu thêm về KPIs

KPI là một số đo có thể định lượng được để dùng để đo lường mục tiêu kinh doanh. Ví dụ, bộ phận bán hàng của tổ chức có thể sử dụng KPI để đo lường lợi nhuận gộp hàng tháng so với lợi nhuận gộp dự kiến. Bộ phận kế toán có thể đo lường chi phí hàng tháng so với doanh thu để đánh giá chi phí và phòng nhân sự có thể đo lường doanh thu hàng quý của nhân viên. Mỗi giá trị trong số này là một ví dụ về KPI. Các chuyên gia kinh doanh khác nhau thường nhóm các KPIs lại với nhau trong một phiếu ghi điểm hiệu suất để có được bản tóm tắt lịch sử nhanh chóng và chính xác về thành công kinh doanh hoặc xác định xu hướng.

KPI bao gồm giá trị cơ bản, giá trị đích và ngưỡng trạng thái.

Giá trị cơ sở

Giá trị cơ sở là trường được tính toán phải cho kết quả là một giá trị. Ví dụ: giá trị này có thể là tổng hợp doanh thu hoặc lợi nhuận của một kỳ hạn cụ thể.

Giá trị đích

Giá trị Đích cũng là một trường được tính toán dẫn đến một giá trị—có thể là một giá trị tuyệt đối. Ví dụ: trường được tính toán có thể được dùng làm giá trị đích, trong đó, người quản lý doanh nghiệp của tổ chức muốn so sánh cách bộ phận bán hàng đang theo dõi đối với một hạn mức nhất định, trong đó trường được tính toán ngân sách sẽ đại diện cho giá trị đích. Ví dụ, trong đó một giá trị tuyệt đối được sử dụng làm giá trị đích là trường hợp thông thường của người quản lý nhân sự cần đánh giá số giờ nghỉ làm việc trả phí cho mỗi nhân viên—rồi so sánh mức trung bình của nó. Số ngày PTO trung bình sẽ là một giá trị tuyệt đối.

Ngưỡng trạng thái

Ngưỡng Trạng thái được xác định bởi phạm vi từ ngưỡng thấp đến cao. Ngưỡng Trạng thái hiển thị cùng với đồ họa để giúp người dùng dễ dàng xác định được trạng thái của Giá trị cơ sở so với giá trị Đích.

Tạo KPI

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Dạng xem Dữ liệu, bấm vào bảng chứa số đo sẽ đóng vai trò là Thước đo cơ sở. Nếu cần, hãy tìm hiểu cách Tạo số đo cơ sở.

 2. Đảm bảo rằng Vùng Tính toán xuất hiện. Nếu không, hãy bấm Trang đầu> Khu vực Tính toán để hiển thị Khu vực Tính toán xuất hiện bên dưới bảng.

 3. Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào trường tính toán sẽ đóng vai trò là thước đo cơ sở (giá trị), rồi bấm vào Tạo KPI.

 4. Trong xác định giá trị đích,chọn từ một trong các tùy chọn sau:

  1. Chọn Đo, rồi chọn giá trị đo đích trong hộp.

  2. Chọn Giá trị tuyệtđối , rồi nhập một giá trị số.
    

   Lưu ý: Nếu không có trường nào trong hộp, mô hình sẽ không có trường được tính toán. Bạn cần tạo số đo.

 5. Trong Xác định ngưỡng trạng thái, bấm và trượt để điều chỉnh cả giá trị ngưỡng thấp và ngưỡng cao.

 6. Trong Chọn kiểu biểu tượng, bấm vào một loại hình ảnh.

 7. Bấm Vào Mô tả, rồi nhập mô tả cho KPI, Giá trị, Trạng thái và Đích.

Chỉnh sửa KPI

Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào số đo đóng vai trò là thước đo cơ sở (giá trị) của KPI, rồi bấm vào Chỉnh sửa chỉ số KPI Cài đặt.

Xóa KPI

Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào thước đo đóng vai trò là thước đo cơ sở (giá trị) của KPI, rồi bấm vào Xóa KPI.

Hãy nhớ rằng, việc xóa KPI sẽ không xóa số đo cơ sở hoặc số đo đích (nếu số đo đã được xác định).

Ví dụ

Người quản lý bán hàng tại Adventure Works muốn tạo một PivotTable, họ có thể sử dụng để nhanh chóng hiển thị liệu nhân viên bán hàng có đáp ứng hạn mức bán hàng trong một năm cụ thể hay không. Đối với mỗi nhân viên bán hàng, cô ấy muốn PivotTable hiển thị doanh số thực tế tính bằng đô-la, số tiền hạn mức bán hàng tính bằng đô la và một hiển thị đồ họa đơn giản hiển thị trạng thái của việc mỗi nhân viên bán hàng có dưới, ở hay trên hạn ngạch bán hàng của họ hay không. Cô ấy muốn có thể chia nhỏ dữ liệu theo năm.

Để thực hiện điều này, người quản lý bán hàng chọn thêm một KPI Bán hàng vào sổ làm việc AdventureWorks. Sau đó, người quản lý bán hàng sẽ tạo một PivotTable với các trường (trường được tính toán và KPI) và slicer để phân tích liệu có phải lực lượng bán hàng có đáp ứng được hạn mức của mình hay không.

Trong Power Pivot, một trường được tính toán trên cột SalesAmount trong bảng FactResellerSales, bảng này cung cấp số tiền bán hàng thực tế tính bằng đô-la cho mỗi nhân viên bán hàng được tạo ra. Trường được tính toán này sẽ xác định Giá trị cơ sở của KPI. Người quản lý bán hàng có thể chọn một cột và bấm Tự động tính toán trên tab Trang đầu hoặc nhập công thức vào thanh công thức.

Trường tính toán Doanh số được tạo bằng công thức sau đây:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Cột SalesAmountQuota trong bảng FactSalesQuota xác định hạn mức doanh số bán hàng cho từng nhân viên. Các giá trị trong cột này sẽ đóng vai trò là trường (giá trị) tính toán Đích trong KPI.

Trường tính toán SalesAmountQuota được tạo bằng công thức sau đây:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
 

Lưu ý: Có mối quan hệ giữa cột EmployeeKey trong bảng FactSalesQuota và EmployeeKey trong bảng DimEmployees. Mối quan hệ này là cần thiết để từng nhân viên bán hàng trong bảng DimEmployee được thể hiện trong bảng FactSalesQuota.


Giờ đây, các trường được tính toán đã sẵn sàng để đóng vai trò là Giá trị Cơ sở và Giá trị Đích của KPI, trường tính toán Doanh số được mở rộng sang một KPI Doanh số mới. Trong KPI Doanh số, trường tính toán Target SalesAmountQuota được xác định là giá trị Đích. Ngưỡng Trạng thái được xác định là một phạm vi theo tỷ lệ phần trăm, mục tiêu trong đó là 100% nghĩa là doanh số thực tế được xác định bởi trường tính toán Doanh số đáp ứng lượng hạn mức được xác định trong trường tính toán Target SalesAmountQuota. Tỷ lệ phần trăm Thấp và Cao được xác định trên thanh trạng thái và một kiểu đồ họa được chọn.

KPI trong PowerPivot

Tóm tắt ví dụ có các lợi ích hữu hình của KPIs

Giờ đây, người quản lý bán hàng có thể tạo một PivotTable bằng cách thêm Giá trị Cơ sở KPI, Giá trị Đích và Trạng thái vào trường Giá trị. Cột Nhân viên được thêm vào trường RowLabel và cột CalendarYear được thêm dưới dạng slicer.

Người quản lý bán hàng giờ đây có thể nhanh chóng xem tình trạng bán hàng cho bộ phận bán hàng, cắt lát theo năm số lượng bán hàng thực tế, hạn ngạch bán hàng và trạng thái cho từng nhân viên bán hàng. Cô ấy có thể phân tích xu hướng bán hàng qua nhiều năm để xác định xem liệu cô ấy có cần điều chỉnh hạn mức bán hàng cho nhân viên bán hàng hay không.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×