Trong OneNote for iPad hoặc iPhone, bạn có thể gửi một trang ghi chú trong email hoặc chia sẻ toàn bộ sổ tay.

iPad

Gửi email một trang ghi chú

Bạn có thể gửi một phiên bản PDF của một trang OneNote đơn như phần đính kèm email.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải của trang bạn muốn gửi email, sau đó gõ nhẹ vào gửi bản sao của trang.

 2. Chọn chương trình email nào cần dùng:

  • Email với Outlook: nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn nhận một bản sao PDF của trang duy nhất.

   Lưu ý: Nếu Microsoft Outlook không được cài đặt, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn cài đặt nó từ App Store.

  • Gửi với một ứng dụng khác: gửi PDF bằng một chương trình email khác, chẳng hạn như thư hoặc ứng dụng email khác mà bạn đã cài đặt.

 3. Trong bản nháp email xuất hiện, hãy thêm địa chỉ người nhận, rồi gửi TỆP PDF của trang.

Chia sẻ sổ tay

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ một trang ghi chú. Bạn chỉ có thể chia sẻ toàn bộ sổ ghi chép.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải của sổ ghi chép mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Chọn xem có mời mọi người hay sao chép nối kết đến sổ tay không.

  • Mời mọi người vào sổ tay: nhập tên hoặc địa chỉ email, chọn xem người nhận có thể sửa sổ ghi chép hay không, rồi gõ nhẹ vào gửi. Chỉ những người trên thư có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

  • Sao chép nối kết đến sổ tay: chọn chỉ xem hoặc xem và chỉnh sửa. Nối kết hiện đã sẵn sàng để bạn dán vào email. Bất kỳ ai có liên kết này đều có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

Dừng chia sẻ sổ tay

 1. Trong OneNote for iPad mở sổ ghi chép đang được chia sẻ với người mà bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ vào chia sẻ với.

 4. Chọn tên của người mà bạn muốn dừng chia sẻ, rồi gõ nhẹ vào loại bỏ.

iPhone

Gửi email một trang ghi chú

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng... trên trang mà bạn muốn gửi email, rồi chọn chia sẻ.

 2. Chọn chương trình email nào cần dùng:

  • Email với Outlook: nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn nhận một bản sao PDF của trang duy nhất.

   Lưu ý: Nếu Microsoft Outlook không được cài đặt, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn cài đặt nó từ App Store.

  • Gửi với một ứng dụng khác: gửi PDF bằng một chương trình email khác, chẳng hạn như thư hoặc ứng dụng email khác mà bạn đã cài đặt.

 3. Trong bản nháp email xuất hiện, hãy thêm địa chỉ người nhận, rồi gửi TỆP PDF của trang.

Chia sẻ sổ tay

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ một trang ghi chú. Bạn chỉ có thể chia sẻ toàn bộ sổ ghi chép.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng ... ở góc trên bên phải của sổ ghi chép mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ Chia sẻ.

 3. Chọn xem có mời mọi người hay sao chép nối kết đến sổ tay không.

  • Mời mọi người vào sổ tay: nhập tên hoặc địa chỉ email, chọn xem người nhận có thể chỉnh sửa hay xem hay không, rồi gõ nhẹ vào gửi. Chỉ những người trên thư có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

  • Sao chép nối kết đến sổ tay: chọn chỉ xem hoặc xem và chỉnh sửa. Nối kết hiện đã sẵn sàng để bạn dán vào email. Bất kỳ ai có liên kết này đều có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

Dừng chia sẻ sổ tay

 1. Trong OneNote for iPhone mở sổ ghi chép đang được chia sẻ với người mà bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng ... ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ vào chia sẻ sổghi chép.

 4. Gõ nhẹ vào chia sẻ với.

 5. Chọn tên của người mà bạn muốn dừng chia sẻ, rồi gõ nhẹ vào loại bỏ.

Đặt lại Microsoft OneNote giữa người dùng trên iPad hoặc iPhone được chia sẻ

In ghi chú từ OneNote trên iPad hoặc iPhone

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×