Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể chia sẻ bất kỳ thư mục liên hệ tài khoản Exchange Server nào của mình với một người khác cũng đang sử dụng tài khoản Exchange Server trong tổ chức của bạn. Nếu chính sách chia sẻ của tổ chức bạn hỗ trợ, bạn cũng có thể chia sẻ thư mục liên hệ với những người bên ngoài tổ chức của bạn.

Ví dụ: bạn có thể chia sẻ thư mục liên hệ của mình với mọi người. Hoặc bạn có thể tạo một thư mục liên hệ mới cho một dự án cụ thể và chia sẻ nó mọi người. Bạn cũng có thể cấp cho họ quyền thay đổi liên hệ.

Lưu ý: 

Chia sẻ với những người cụ thể trong tổ chức của bạn

Thư mục Liên hệ mặc định Outlook được tạo trong mỗi hồ Outlook của bạn. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này. Bạn có thể có các thư mục liên hệ bổ sung. Bạn có thể chia sẻ bất kỳ thư mục nào trong số này bằng cách làm như sau:

 1. Trong Con người, trong hộp ngăn thư mục, bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ với một người trong tổ chức của mình.

 2. Bấm Trang đầu. Sau đó, trong nhóm Chia sẻ , bấm Chia sẻ Liên hệ.

  Nút Liên hệ chia sẻ

 3. Chọn hộp Đến. Khi được nhắc qua cửa sổ Sổ Địa chỉ, hãy chọn Danh sách Địa chỉ Toàn cầu rồi tìm kiếm tên của người nhận cho thư mời chia sẻ của bạn. Bạn có thể tùy ý thay đổi Chủ đề

  Soạn thảo lời mời chia sẻ liên hệ bên trong tổ chức của bạn

 4. Nếu bạn muốn, hãy yêu cầu quyền để xem thư mục Con người định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ của người nhận.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ không phải là thư mục Con người mặc định của người nhận, bạn phải gửi một thư email yêu cầu quyền đối với thư mục cụ thể đó. Tùy chọn này chỉ yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Con người định của người nhận.

 5. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào, rồi bấm Gửi. Xem lại hộp thoại xác nhận, sau đó nếu đúng, hãy bấm OK.

 6. Người trong tổ chức của bạn nhận được lời mời chia sẻ trong email và bấm Mở thư mục Liên hệ này.

  Lời mời chia sẻ liên hệ đã nhận bên trong tổ chức của bạn

Chia sẻ với những người cụ thể bên ngoài tổ chức của bạn

Thư mục Liên hệ mặc định Outlook được tạo trong mỗi hồ Outlook của bạn. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này. Bạn có thể có các thư mục liên hệ bổ sung. Bạn có thể chia sẻ bất kỳ thư mục nào trong số này bằng cách làm như sau:

 1. Trong Con người, trong hộp ngăn thư mục, hãy bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ với một người bên ngoài tổ chức của bạn.

 2. Bấm Trang đầu. Sau đó, trong nhóm Chia sẻ , bấm Chia sẻ Liên hệ.

  Nút Liên hệ chia sẻ

 3. Trong hộp Đến , nhập tên người nhận cho thư mời chia sẻ. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi Chủ đề.

  Soạn thảo lời mời chia sẻ liên hệ bên ngoài tổ chức của bạn

 4. Nếu bạn muốn, hãy yêu cầu quyền để xem thư mục Con người định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ của người nhận.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ không phải là thư mục Con người mặc định của người nhận, bạn phải gửi một thư email yêu cầu quyền đối với thư mục cụ thể đó. Tùy chọn này chỉ yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Con người định của người nhận.

 5. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào, rồi bấm Gửi. Xem lại hộp thoại xác nhận, sau đó nếu đúng, hãy bấm OK.

  Nếu lỗi sau đây hiển thị khi bạn cố gắng gửi lời mời chia sẻ, việc chia sẻ liên hệ với những người bên ngoài tổ chức của bạn không được hỗ trợ bởi chính sách chia sẻ cho tổ chức của bạn. Chỉ người quản trị trong tổ chức của bạn mới có thể thay đổi chính sách chia sẻ cho tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cuối của phần này.

  Thông báo lỗi khi bạn tìm cách chia sẻ liên hệ bên ngoài tổ chức của mình

 6. Người bên ngoài tổ chức của bạn nhận được lời mời chia sẻ trong email và bấm Mở thư mục Liên hệ này.

  Lời mời chia sẻ liên hệ đã nhận từ bên ngoài tổ chức của bạn

Nếu bạn nhận được lỗi khi tìm cách chia sẻ liên hệ của mình với người bên ngoài tổ chức, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Chia sẻ thư mục liên hệ với mọi người

 1. Trong Con người, trong hộp ngăn thư mục bấm Liên hệ.

 2. Bấm Thư mục. Sau đó, trong nhóm Thuộc tính , bấm Vào Quyền Thư mục.

 3. Trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

 4. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép , hãy bấm Trình soạn thảo Phát hành hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác.

Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập của người khác

Để thay đổi hoặc thu hồi quyền truy nhập của người khác vào thư mục liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trong Con người, trong hộp Ngăn Thư mục, bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn thay đổi quyền.

 2. Bấm Thư mục. Sau đó, trong nhóm Thuộc tính , bấm Vào Quyền Thư mục.

 3. Trên tab Quyền , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho mọi người      Trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho một người       Trong hộp Tên , bấm vào tên của người mà bạn muốn thay đổi quyền truy nhập. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

   Tab quyền thuộc tính thư mục Liên hệ

 4. Bấm vào OK.

Quyền chia sẻ thư mục

Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

Bạn có thể

Chủ sở hữu

Tạo, đọc, thay đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

Người biên tập phát hành

Tạo, đọc, thay đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

Biên tập viên

Tạo, đọc, thay đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

Tác giả phát hành

Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, thay đổi cũng như xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

Tác giả

Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như thay đổi cũng như xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

Tác giả không chỉnh sửa

Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

Người đánh giá

Chỉ đọc các mục và tệp.

Đóng góp

Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

Không có

Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

Chia sẻ liên hệ là gì?

Khi bạn sử dụng Microsoft Outlook bằng tài khoản Microsoft Exchange Server, các liên hệ có thể được chia sẻ giữa mọi người. Chia sẻ liên hệ không giới hạn trong thư mục Liên hệ mặc định được tạo trong tất cả các hồ sơ Outlook. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ bổ sung và chọn thư mục nào trong số các thư mục đó để chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục liên hệ cho một dự án cụ thể và chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn. Hoặc bạn có thể cấp cho họ quyền sửa đổi liên hệ.

Mẹo: Mọi thư, liên hệ hoặc tác vụ trong Outlook đều có thể được đánh dấu riêng tư để người khác không nhìn thấy mục này trong thư mục dùng chung.

Tính năng chia sẻ liên hệ hoạt động thông qua việc chia sẻ thư mời và yêu cầu chia sẻ email. Lời mời chia sẻ cung cấp cho người nhận quyền truy nhập vào thư mục liên hệ của bạn. Khi bạn gửi lời mời chia sẻ cho thư mục Liên hệ mặc định của mình, bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Liên hệ mặc định của người nhận.

Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ bổ sung mà người nhận đã tạo — không phải thư mục Liên hệ mặc định — bạn phải gửi thư email yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục đó. Sau đó, người nhận có thể gửi cho bạn lời mời chia sẻ cho thư mục liên hệ cụ thể.

Chia sẻ thư mục liên hệ với những người cụ thể

Thư mục Liên hệ mặc định trong Outlook được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này. Bạn có thể có các thư mục liên hệ bổ sung mà bạn đã tạo hoặc được Trình kết nối Xã hội Outlook tự động tạo ra cho từng mạng xã hội được cấu hình. Bạn có thể chia sẻ bất kỳ thư mục nào trong số này bằng cách làm như sau:

 1. Trong Liên hệ, trong Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Liên hệ của Tôi, hãy bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Chia sẻ , bấm Chia sẻ Liên hệ.

 3. Trong hộp Đến , nhập tên người nhận cho thư mời chia sẻ.

 4. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi Chủ đề.

 5. Nếu bạn muốn, hãy yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ mặc định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ của người nhận.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ không phải là thư mục Liên hệ mặc định, bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền đối với thư mục cụ thể đó. Tùy chọn này chỉ yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Liên hệ mặc định của người nhận.

 6. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm vào Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, sau đó nếu đúng, hãy bấm OK.

Chia sẻ thư mục liên hệ với mọi người

 1. Trong Liên hệ, trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Liên hệ của Tôi, hãy bấm Liên hệ.

 2. Trên tab Thư mục , trong nhóm Thuộc tính , bấm vào Quyền Thư mục.

 3. Trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

 4. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép , hãy bấm Trình soạn thảo Phát hành hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác.

  Xem mô tả về các mức cấp phép

  Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

  Bạn có thể

  Chủ sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người biên tập phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Biên tập viên

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

  Tác giả phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

  Đóng góp

  Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người đánh giá

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập của người khác vào thư mục liên hệ của bạn

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi quyền truy nhập của người khác vào thư mục liên hệ của bạn.

 1. Trong Liên hệ, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn thay đổi quyền.

 2. Trên tab Thư mục , trong nhóm Thuộc tính , bấm vào Quyền Thư mục.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho mọi người    

   1. Trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

   2. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

    Xem mô tả về các mức cấp phép

    Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

    Đóng góp

    Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho một người   

   1. Trong hộp Tên , bấm vào tên của người mà bạn muốn thay đổi quyền truy nhập.

   2. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

    Xem mô tả về các mức cấp phép

    Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

    Đóng góp

    Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

   3. Lặp lại bước 2 cho mỗi người có quyền truy nhập mà bạn muốn sửa đổi.

Chia sẻ liên hệ là gì?

Khi bạn sử dụng Microsoft Office Outlook 2007 với tài khoản Microsoft Exchange, các liên hệ có thể được chia sẻ giữa mọi người. Chia sẻ liên hệ không giới hạn trong thư mục Liên hệ mặc định được tạo trong tất cả các hồ sơ Outlook. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ bổ sung và chọn thư mục nào trong số các thư mục đó để chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục liên hệ cho một dự án cụ thể và chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn. Hoặc bạn có thể cấp cho họ quyền sửa đổi liên hệ.

Mẹo: Mọi thư, liên hệ hoặc tác vụ trong Outlook đều có thể được đánh dấu riêng tư để người khác không nhìn thấy mục này trong thư mục dùng chung.

Tính năng chia sẻ liên hệ hoạt động thông qua việc chia sẻ thư mời và yêu cầu chia sẻ email. Lời mời chia sẻ cung cấp cho người nhận quyền truy nhập vào thư mục liên hệ của bạn. Khi bạn gửi lời mời chia sẻ cho thư mục Liên hệ mặc định của mình, bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Liên hệ mặc định của người nhận.

Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ bổ sung mà người nhận đã tạo — không phải thư mục Liên hệ mặc định — bạn phải gửi thư email yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục đó. Sau đó, người nhận có thể gửi cho bạn lời mời chia sẻ cho thư mục liên hệ cụ thể.

Chia sẻ thư mục Liên hệ mặc định của bạn với những người cụ thể

Thư mục Liên hệ mặc định trong Outlook được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này.

 1. Trong Liên hệ, trong hộp Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm Chia sẻ thư mục Liên hệ của Tôi.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướng trong dạng xem Thu nhỏ cực tiểu, trong Liên hệ, hãy bấm Ngăn Dẫn hướng thu nhỏNgăn Dẫn hướng, rồi bấm Chia sẻ thư mục Liên hệ của Tôi.

 2. Trong hộp Đến , nhập tên người nhận cho thư mời chia sẻ.

 3. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi Chủ đề.

 4. Nếu bạn muốn, hãy yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ mặc định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quyền để xem thư mục Liên hệ của người nhận.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục liên hệ không phải là thư mục Liên hệ mặc định, bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền đối với thư mục cụ thể đó. Tùy chọn này chỉ yêu cầu quyền truy nhập vào thư mục Liên hệ mặc định của người nhận.

 5. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 6. Bấm vào Gửi.

 7. Xem lại hộp thoại xác nhận, sau đó nếu đúng, hãy bấm OK.

Chia sẻ thư mục Liên hệ mặc định của bạn với mọi người

Thư mục Liên hệ mặc định trong Outlook được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này.

 1. Trong Liên hệ, trong hộp Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục Liên hệ mặc định.

  Điều này thường nằm dưới Liên hệ của Tôi và được hiển thị dưới dạng Liên hệ.

 2. Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướng trong dạng xem Thu nhỏ cực tiểu, trong Liên hệ, Ngăn Dẫn hướng thu nhỏvào Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm chuột phải vào thư mục Liên hệ mặc định.

  Điều này thường nằm dưới Liên hệ của Tôi và được hiển thị dưới dạng Liên hệ.

 3. Bấm Thay đổi Quyền Chia sẻ.

 4. Trên tab Quyền , trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

 5. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép , hãy bấm Trình soạn thảo Phát hành hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác.

  Xem mô tả về các mức cấp phép

  Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

  Bạn có thể

  Chủ sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người biên tập phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Biên tập viên

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

  Tác giả phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

  Đóng góp

  Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người đánh giá

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

Chia sẻ thư mục liên hệ tùy chỉnh với những người cụ thể

Thư mục Liên hệ mặc định trong Outlook được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ bổ sung và những thư mục này có thể được đổi tên hoặc xóa. Phần này bao gồm các hướng dẫn để chia sẻ thư mục liên hệ mà bạn tạo.

 1. Trong Liên hệ, trong hộp Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướng trong dạng xem Thu nhỏ cực tiểu, trong Liên hệ, Ngăn Dẫn hướng thu nhỏbấm Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Chia sẻ tên thư mục.

 3. Trong hộp Tới của lời mời chia sẻ, nhập tên người nhận.

 4. Nếu bạn muốn, hãy thay đổi Chủ đề.

 5. Nếu bạn muốn, hãy cấp quyền cho người nhận để thay đổi các mục liên hệ của bạn bằng cách chọn hộp kiểm Người nhận có thể thêm, sửa và xóa bỏ các mục trong thư mục liên hệ này.

 6. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm vào Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Chia sẻ thư mục liên hệ tùy chỉnh với mọi người

Thư mục Liên hệ mặc định trong Outlook được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Không thể đổi tên hoặc xóa thư mục này. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ bổ sung và những thư mục này có thể được đổi tên hoặc xóa. Phần này bao gồm các hướng dẫn để chia sẻ thư mục liên hệ mà bạn tạo.

 1. Trong Liên hệ, trong hộp Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướng trong dạng xem Thu nhỏ cực tiểu, trong Liên hệ, Ngăn Dẫn hướng thu nhỏbấm Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Thay đổi Quyền Chia sẻ.

 3. Trên tab Quyền , trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

 4. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép , hãy bấm Trình soạn thảo Phát hành hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác.

  Xem mô tả về các mức cấp phép

  Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

  Bạn có thể

  Chủ sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người biên tập phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Biên tập viên

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

  Tác giả phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

  Đóng góp

  Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người đánh giá

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập của người khác vào thư mục liên hệ của bạn

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi quyền truy nhập của người khác vào thư mục liên hệ của bạn.

 1. Trong Liên hệ, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn thay đổi quyền.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướng trong dạng xem Thu nhỏ cực tiểu, trong Liên hệ, Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ bấm Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm chuột phải vào thư mục liên hệ mà bạn muốn thay đổi quyền truy nhập.

 2. Bấm Thay đổi Quyền Chia sẻ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho mọi người    

   1. Trên tab Quyền , trong hộp Tên , hãy bấm Mặc định.

   2. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

    Xem mô tả về các mức cấp phép

    Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

    Đóng góp

    Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho một người    

   1. Trên tab Quyền , trong hộp Tên , bấm vào tên của người có quyền truy nhập mà bạn muốn thay đổi.

   2. Bên dưới Quyền, trong danh sách Mức Cấp phép, bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác để thay đổi quyền.

    Xem mô tả về các mức cấp phép

    Với mức cấp phép này (hoặc vai trò)

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. Là chủ sở hữu thư mục, bạn có thể thay đổi mức cấp phép mà người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp, cũng như tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, tạo thư mục con, sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, cũng như sửa đổi và xóa các mục và tệp mà bạn tạo.

    Đóng góp

    Chỉ tạo các mục và tệp. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi chủ sở hữu thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn không có sự cho phép. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách chọn các hộp kiểm và tùy chọn thích hợp bên dưới Quyền.

   3. Lặp lại bước 2 cho mỗi người có quyền truy nhập mà bạn muốn sửa đổi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×