You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CHISQ.DIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phân bố khi bình phương.

Phân bố khi bình phương thường được dùng để tìm hiểu biến thể ở dạng phần trăm của cái gì đó trong các mẫu, chẳng hạn như phân số của số ngày mọi người xem ti vi.

Cú pháp

CHISQ.DIST(x,deg_freedom,cumulative)

Cú pháp hàm CHISQ.DIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giái trị bạn muốn đánh giá phân phối.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do.

  • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là ĐÚNG thì CHISQ.DIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu SAI, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, CHISQ.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x âm, CHISQ.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10, CHISQ.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHISQ.DIST(0.5,1,TRUE)

Phân bố khi bình phương của 0,5, được trả về dưới dạng hàm phân bố lũy tích, dùng 1 bậc tự do.

0,52049988

=CHISQ.DIST(2,3,FALSE)

Phân bố khi bình phương của 2, được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất, dùng 3 bậc tự do.

0,20755375

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×