Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm COLUMN trả về số cột của số đã cho tham chiếu ô. Ví dụ, công thức =COLUMN(D10) trả về 4, vì cột D là cột thứ tư.

Cú pháp

COLUMN([reference])

Cú pháp của hàm COLUMN có các tham đối sau đây:

 • reference    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số cột.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu hoặc tham chiếu đến phạm vi ô và nếu hàm COLUMN được nhập vào ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

  • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.

  • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ

Ví dụ về hàm COLUMN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×