Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng cột  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số cột trong một mảng hoặc tham chiếu.

Cú pháp

COLUMNS(array)

Cú pháp của hàm COLUMNS có các tham đối sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô mà bạn muốn số cột cho nó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COLUMNS(C1:E4)

Số cột trong tham chiếu C1:E4.

3

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

Số cột trong hằng số mảng {1,2,3;4,5,6}. Có hai hàng 3 cột, chứa 1,2 và 3 trong hàng thứ nhất và 4,5 và 6 trong hàng thứ hai.

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×