Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm COUNT đếm số lượng ô có chứa các số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Sử dụng hàm COUNT để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số. Ví dụ: bạn có thể nhập công thức sau để đếm số trong phạm vi A1:A20: =COUNT(A1:A20). Trong ví dụ này, nếu năm ô trong phạm vi có chứa số thì kết quả bằng 5.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Cú pháp

COUNT(value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm COUNT có các đối số sau đây:

  • value1    Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.

  • value2, ...    Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

Lưu ý: Các đối số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau nhưng chỉ các số mới được đếm.

Ghi chú

  • Các đối số là số, ngày hay trình bày dạng văn bản của số (ví dụ, số nằm trong dấu trích dẫn, chẳng hạn như "1") sẽ được đếm.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ không được đếm.

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được đếm. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu sẽ không được đếm.

  • Nếu bạn muốn đếm giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy dùng hàm COUNTA.

  • Nếu bạn chỉ muốn đếm những số đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

08/12/2008

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNT(A2:A7)

Đếm số ô chứa số trong các ô từ A2 tới A7.

3

=COUNT(A5:A7)

Đếm số ô chứa số trong các ô từ A5 tới A7.

2

=COUNT(A2:A7,2)

Đếm số ô chứa số trong các ô từ A2 tới A7 và giá trị 2

4

Hàm COUNTIF (đếm số ô đáp ứng một tiêu chí)

Hàm COUNTA (đếm số ô không trống trong một phạm vi)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×