Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

You can create a signature for your email messages using a readily available signature gallery template. All you have to do is get the template, copy the signature you like into your email message and personalize it to make your own Outlook signature.

Get template

 1. After you have downloaded the template, open it in Word.

 2. Choose any signature you like, select all the elements in the signature and click Copy.

 3. Open Outlook and select New Email.

 4. Paste the copied signature in the email message body.

 5. Personalize your signature by editing the text, changing the photo/logo, adding hyperlinks to your website/social.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Note: At times, when you download and open the signature template it opens in Protected View in Word. To edit the template, you'll need to select Enable Editing.

 1. Right-click the photo in the signature and select Change Picture.

 2. Pick a source from the list where your photo/logo is located.

 3. Select Insert.

 4. To resize the image, select the image to see drag handles appear around the image. Move the drag handles to resize the image as necessary. Select the Format menu and use the options on it to format your image.

 1. In the signature, right-click on any social icon or highlight website text, right-click and choose Edit Link.

 2. In the Address: field add the link to your social profile.

 3. Select OK.

After you have personalized your signature, you need to save your signature to keep using it in all your outgoing email.

 1. Select all the elements of the signature, right-click and choose Copy.

 2. In the Include group, select Signature and choose Signatures from the Message menu.

 3. Choose New and type a name for your signature. For example: "Business" or "Personal".

 4. In the Edit signature field, right-click and select Paste. Your signature is now displayed in the field.

 5. Just below the edit signature field select Save.

  The signature editor in Outlook with the Save button highlighted.

  Tip: You can tell Outlook to add this signature automatically on any new messages and/or replies by selecting it in the Choose default signature settings.

  To add a signature to an email manually, while editing your email message, select Signature from the Message menu and pick the signature you want.

 6. Choose OK.

See also

Insert hyperlinks to Facebook and Twitter in your email signature

Add a logo or image to your signature

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×