We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CUBESETCOUNT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số mục trong một tập hợp.

Cú pháp

CUBESETCOUNT(set)

Cú pháp của hàm CUBESETCOUNT có các tham đối sau đây:

  • Set    Bắt buộc. Một chuỗi văn bản của biểu thức Microsoft Excel mà biểu thức này định trị một giá trị được xác định bởi hàm CUBESET. Tập hợp cũng có thể là hàm CUBESET, hoặc tham chiếu tới một ô có chứa hàm CUBESET.

Chú thích

Khi hàm CUBESETCOUNT định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

Ví dụ

=CUBESETCOUNT(A3)

=CUBESETCOUNT(CUBESET("Sales";"[Product].[All Products].Children";"Products";1;"[Measures].[Sales Amount]"))

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×