Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng DBCS  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm được mô tả trong chủ đề Trợ giúp này sẽ chuyển đổi các chữ có độ rộng bán phần (byte đơn) trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có độ rộng toàn phần (byte kép). Tên của hàm (và các ký tự mà nó chuyển đổi) phụ thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của bạn.

Đối với Tiếng Nhật, hàm này thay đổi các chữ cái Tiếng Anh có độ rộng bán phần (byte đơn) hay katakana trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có độ rộng toàn phần (byte kép).

Cú pháp

DBCS(text)

Cú pháp của hàm DBCS có các tham đối sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản hoặc tham chiếu tới một ô có chứa văn bản mà bạn muốn thay đổi. Nếu văn bản không chứa chữ Tiếng Anh có độ rộng bán phần hay katakana nào, thì văn bản không đổi.

Ví dụ

=DBCS("EXCEL") bằng "EXCEL"

=DBCS(" Excel Excel Excel Excel") bằng " Excel Excel Excel Excel"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×