Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm DCOUNTA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Đếm các ô không trống trong một trường (cột) của bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với những điều kiện bạn xác định.

Đối số của trường là tùy chọn. Nếu bỏ qua trường, DCOUNTA sẽ đếm toàn bộ các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với tiêu chí.

Cú pháp

DCOUNTA(cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí)

Cú pháp của hàm DCOUNTA có đối số như sau:

 • Database    Bắt buộc. Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa nhãn cho mỗi cột.

 • Trường    Tùy chọn. Chỉ rõ cột được sử dụng trong hàm. Hãy nhập nhãn cột đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ như "Tuổi" hoặc "Lợi tức" hay một số (không có dấu ngoặc kép) thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, v.v.

 • Criteria    Bắt buộc. Phạm vi ô có chứa điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào cho đối số tiêu chí, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Chú thích

 • Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột để xác định điều kiện.

  Ví dụ, nếu phạm vi G1:G2 có chứa nhãn cột Thu nhập trong ô G1 và số tiền $10.000 đô-la trong ô G2, bạn có thể xác định phạm vi đó là Khớp Thu nhập và dùng tên gọi này làm đối số criteria trong các hàm cơ sở dữ liệu.

 • Mặc dù phạm vi tiêu chí có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính, bạn không nên đặt phạm vi tiêu chí bên dưới danh sách. Nếu bạn thêm thông tin vào danh sách, thông tin mới sẽ được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới danh sách. Nếu ô bên dưới danh sách không trống, Excel không thể thêm thông tin mới.

 • Hãy đảm bảo phạm vi tiêu chí đó không chồng lấp lên danh sách.

 • Để thực hiện thao tác trên toàn bộ một cột trong cơ sở dữ liệu, hãy nhập một dòng trống bên dưới nhãn cột trong phạm vi tiêu chí.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu. Nếu sao chép bất kỳ mẫu nào trong số các mẫu sau đây vào Excel, hãy chắc chắn rằng bạn chọn tất cả các ô trong bảng này, bao gồm cả ô ở góc trên tận cùng bên trái.

Cây

Chiều cao

Tuổi thọ

Hoa lợi

Lợi nhuận

Chiều cao

="=Táo"

>10

<16

="=Lê"

Cây

Chiều cao

Tuổi thọ

Hoa lợi

Lợi nhuận

Táo

18

20

14

105,0

12

12

10

96,0

Anh đào

13

14

9

105,0

Táo

14

15

10

75,0

9

8

8

76,8

Táo

8

9

6

45,0

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DCOUNTA(A4:E10, "Lợi nhuận", A1:F2)

Đếm hàng (1) chứa "Táo" ở cột A có chiều cao >10 và <16. Chỉ có hàng 8 thỏa mãn ba điều kiện này.

1

Các ví dụ về tiêu chí

 • Khi bạn nhập =văn bản trong một ô, Excel diễn giải đó là công thức và cố gắng tính nó. Để nhập =văn bản mà Excel không cố tính toán nó, hãy dùng cú pháp này:

  =''= mục nhập ''

  Trong đó mục nhập là văn bản hay giá trị mà bạn muốn tìm. Ví dụ:

Những gì bạn gõ vào ô

Những gì Excel đánh giá và hiển thị

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

 • Khi bạn lọc dữ liệu văn bản, Excel không phân biệt ký tự chữ hoa và ký tự chữ thường. Tuy nhiên, bạn có thể dùng một công thức để thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Các phần sau đây cung cấp ví dụ về các tiêu chí phức tạp.

Nhiều tiêu chí trong một cột

Logic Boole:     (Người bán hàng = "Davolio" OR Người bán hàng = "Buchanan")

Để tìm những hàng đáp ứng nhiều tiêu chí cho một cột, hãy gõ tiêu chí này ngay dưới tiêu chí kia trong các hàng riêng biệt của phạm vi tiêu chí.

Trong khoảng dữ liệu sau đây (A6:C10), phạm vi tiêu chí (B1:B3) được dùng để đếm các hàng chứa hoặc là "Davolio" hay "Buchanan" trong cột Người bán hàng.

Người bán hàng

="=Davolio"

="=Buchanan"

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6.328 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Đếm số hàng (3) trong A6:C10 thỏa mãn các điều kiện "Nhân viên bán hàng" ở hàng 2 và 3.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Nhiều tiêu chí trong nhiều cột ở những nơi tất cả các tiêu chí phải đúng

Lô-gic Boolean:     (Kiểu = "Nông sản" AND Doanh số > 2000)

Để tìm các hàng đáp ứng nhiều tiêu chí trong nhiều cột, hãy nhập toàn bộ tiêu chí trong cùng một hàng thuộc phạm vi tiêu chí.

Trong phạm vi dữ liệu dưới đây (A6:C12), phạm vi tiêu chí (A1:C2) được dùng để đếm các hàng chứa "Nông sản" trong cột Thể loại và có giá trị lớn hơn 2.000 $ trong cột Doanh số.

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

="=Nông sản"

>2000

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

Nông sản

Buchanan

935 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Nước giải khát

Buchanan

3.677 $

Nông sản

Davolio

3.186 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Đếm số hàng (2) in A6:C12 thỏa mãn điều kiện ở hàng 2 (="Nông sản" và >2000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Nhiều tiêu chí trong nhiều hàng trong đó bất kỳ tiêu chí nào có thể đúng

Logic Boole:     (Loại = "Nông sản" OR Người bán hàng = "Davolio")

Để tìm hàng đáp ứng nhiều tiêu chí trong nhiều cột, trong đó bất kỳ tiêu chí nào cũng có thể đúng, hãy gõ tiêu chí vào các hàng khác nhau của phạm vi tiêu chí.

Trong dãy dữ liệu dưới đây (A6:C10), dãy tiêu chí (A1:B3) sẽ hiển thị toàn bộ các hàng chứa "Nông sản" trong cột Kiểu hoặc "Davolio"

Thể loại

Người bán hàng

="=Nông sản"

="=Davolio"

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

675 $

nông sản

Buchanan

937 $

Nông sản

Buchanan

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,"Doanh số",A1:B3)

Đếm số hàng (2) trong A6:C10 thỏa mãn các điều kiện trong A1:C3, nơi trường "Doanh số" không rỗng.

=DCOUNTA(A6:C10,"Doanh số",A1:B3)

Nhiều bộ tiêu chí ở những nơi mỗi bộ bao gồm tiêu chí cho nhiều cột

Logic Boole:     ( (Người bán hàng = "Davolio" AND Doanh số >3000) OR (Người bán hàng = "Buchanan" AND Doanh số > 1500) )

Để tìm những hàng đáp ứng nhiều bộ tiêu chí, trong đó mỗi bộ chứa tiêu chí cho nhiều cột, hãy gõ mỗi bộ tiêu chí vào từng hàng riêng biệt.

Trong khoảng dữ liệu dưới đây (A6:C10), phạm vi tiêu chí (B1:C3) được dùng để đếm các hàng chứa cả hai giá trị "Davolio" trong cột Người bán hàng và giá trị lớn hơn 3.000 $ trong cột Doanh số, hoặc các hàng có chứa cả giá trị "Buchanan" trong cột Người bán hàng và giá trị lớn hơn 1.500 $ trong cột Doanh số.

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

="=Davolio"

>3000

="=Buchanan"

>1500

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6.328 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Đếm số hàng (2) trong A6:C10 thỏa mãn tất cả các điều kiện trong B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Nhiều bộ tiêu chí ở nơi mỗi bộ bao gồm tiêu chí cho từng cột

Logic Boole:     ( (Doanh số > 6000 AND Doanh số < 6500 ) OR (Doanh số < 500) )

Để tìm các hàng đáp ứng nhiều bộ tiêu chí, trong đó mỗi bộ chứa tiêu chí cho một cột, hãy đặt cùng một đề mục cột cho nhiều cột.

Trong khoảng dữ liệu dưới đây (A6:C10), phạm vi tiêu chí (C1:D3) được dùng để đếm các hàng chứa giá trị giữa 6.000 $ và 6.500 $ và các giá trị nhỏ hơn 500 $ trong cột Doanh số.

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Doanh số

>6000

<6500

<500

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6.328 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Đếm số hàng (2) thỏa mãn các điều kiện trong hàng 2 (>6000 và <6500) hoặc thỏa mãn điều kiện ở hàng 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Các tiêu chí để tìm những giá trị văn bản có chung một số ký tự, nhưng không có chung các ký tự khác

Để tìm những giá trị văn bản có chung một số ký tự, nhưng không có chung các ký tự khác, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

 • Nhập một hoặc nhiều ký tự mà không có dấu bằng (=) để tìm những hàng có giá trị văn bản nằm trong cột bắt đầu bằng các ký tự đó. Ví dụ, nếu bạn gõ văn bản Dav làm tiêu chí, Excel tìm thấy "Davolio," "David" và "Davis."

 • Dùng ký tự đại diện.

  Các ký tự đại diện sau đây có thể được dùng làm tiêu chí so sánh.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Bất kỳ ký tự đơn nào
Ví dụ, sm?th tìm "smith" và "smyth"

* (dấu hoa thị)

Bất kỳ số ký tự nào
Ví dụ, *east tìm "Northeast" và "Southeast"

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu hoa thị hoặc dấu ngã
Ví dụ: fy91~? tìm "fy91?"

Trong khoảng dữ liệu dưới đây (A6:C10), phạm vi tiêu chí (A1:B3) được dùng để đếm các hàng với "Me" là các ký tự đầu tiên trong cột Kiểu hoặc hàng với ký tự thứ hai tương đương với "u" trong cột Người bán hàng.

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Me

?u*

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6.328 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Đếm số hàng (3) thỏa mãn các điều kiện trong A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Các tiêu chí là kết quả của công thức

Bạn có thể dùng giá trị được tính toán vốn là kết quả của công thức để làm tiêu chí. Hãy ghi nhớ các điểm quan trọng sau đây:

 • Công thức phải đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

 • Vì bạn đang dùng công thức, hãy nhập công thức như thông thường và không gõ biểu thức theo cách sau đây:

  =''= mục nhập ''

 • Không dùng nhãn cột để làm nhãn tiêu chí; hãy để trống nhãn tiêu chí hoặc dùng nhãn không phải là nhãn cột trong phạm vi (trong ví dụ dưới đây, đó là Giá trị Trung bình Tính toán và Kết quả khớp Chính xác).

  Nếu bạn dùng một nhãn cột trong công thức thay vì tham chiếu ô tương đối hoặc tên khoảng, Excel hiển thị một giá trị sai, chẳng hạn như #NAME? hoặc #VALUE!, trong ô chứa tiêu chí đó. Bạn có thể bỏ qua lỗi này do nó không ảnh hưởng đến khoảng được lọc.

 • Công thức mà bạn dùng cho tiêu chí phải sử dụng một tham chiếu tương đối để tham chiếu ô tương ứng trong hàng đầu tiên.

 • Tất cả các tham chiếu khác trong công thức phải là tham chiếu tuyệt đối.

Đang lọc giá trị lớn hơn mức trung bình của toàn bộ các giá trị trong khoảng dữ liệu

Trong khoảng dữ liệu sau đây (A6:C10), phạm vi tiêu chí (C1:C2) được dùng để đếm hàng có giá trị trong cột Doanh số lớn hơn mức trung bình của toàn bộ các giá trị Doanh số (C7:C10). Mức trung bình được tính trong ô C4, và kết quả được kết hợp trong ô C2 với công thức =">"&C4 để tạo tiêu chí sẽ được dùng.

Doanh số

=CONCATENATE(">",C4)

Mức trung bình tính toán

=AVERAGE(C7:C10)

Thể loại

Người bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5.122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6.328 $

Nông sản

Davolio

6.544 $

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Đếm số hàng (3) thỏa mãn các điều kiện (>4611) trong C1:C2. Điều kiện trong C2 được tạo ra do sự ghép nối giữa ">" với ô C4, vốn là mức trung bình tính toán của C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×