Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DEC2HEX trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân.

Cú pháp

DEC2HEX(number, [places])

Cú pháp hàm DEC2HEX có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số nguyên thập phân mà bạn muốn chuyển đổi. Nếu number là số âm, đối số places bị bỏ qua và hàm DEC2HEX trả về số thập lục phân 10 ký tự (40 bit) trong đó bit quan trọng nhất là bit dấu. 39 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự được dùng. Nếu bỏ qua đối số places, hàm DEC2HEX dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Đối số places hữu ích trong việc đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu Number < -549,755,813,888 hoặc nếu Number > 549,755,813,887, hàm DEC2HEX trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number không phải dạng số, hàm DEC2HEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu kết quả của hàm DEC2HEX yêu cầu nhiều ký tự hơn số ký tự được xác định trong đối số Places, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .
    Ví dụ: DEC2HEX(64,1) trả về giá trị lỗi, vì kết quả (40) yêu cầu hai ký tự.

  • Nếu Places không phải là số nguyên thì giá trị của Places bị cắt cụt.

  • Nếu Places không phải dạng số, hàm DEC2HEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu Places là số âm, hàm DEC2HEX trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi giá trị thập phân 100 thành số thập lục phân với 4 ký tự (được "đệm" bằng hai số không ở đầu).

0064

=DEC2HEX(-54)

Chuyển đổi giá trị thập phân -54 thành số thập lục phân

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Chuyển đổi giá trị thập phân 28 thành số thập lục phân.

1C

=DEC2HEX(64,1)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì kết quả (40) yêu cầu hai vị trí ký tự.

#NUM!

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×