Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm DEC2OCT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân.

Cú pháp

DEC2OCT(number, [places])

Cú pháp hàm DEC2OCT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số nguyên thập phân mà bạn muốn chuyển đổi. Nếu number là số âm, đối số places bị bỏ qua và hàm DEC2OCT trả về số bát phân phân 10 ký tự (30 bit) trong đó bit quan trọng nhất là bit dấu. 29 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự được dùng. Nếu bỏ qua đối số places, hàm DEC2OCT dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Đối số places hữu ích trong việc đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu number < -536,870,912 hoặc nếu number > 536,870,911, hàm DEC2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu number không phải dạng số, hàm DEC2OCT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu hàm DEC2OCT yêu cầu nhiều ký tự hơn trong đối số places, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu places không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu places không phải dạng số, hàm DEC2OCT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu places là số âm, hàm DEC2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành số bát phân

072

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi số thập phân thành số bát phân.

7777777634

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×