Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Export your Project Online project to Microsoft Excel

There may be times when you want to work with your project data in Microsoft Excel. You can export the Project Center data to Excel, which provides a list of your projects, with start and finish dates and any other data you have included in the Project Center. You can also export task data from a single project.

To export Project Center data to Excel:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. On the Projects tab, in the Share group, click Export to Excel.

To export task-level data for a single project to Excel:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. Click the name of the project you are exporting in the list in the Project Center.

  3. On the Options tab, in the Share group, click Export to Excel.

    Note:  You do not need to have the project open for editing to export the project data to Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×