You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm F.DIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phân bố xác suất F. Bạn có thể dùng hàm này để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không. Ví dụ, bạn có thể xem xét điểm kiểm tra của học sinh nam và học sinh nữ tại trường trung học và xác định mức biến đổi trong học sinh nữ có khác với mức đó trong học sinh nam không.

Cú pháp

F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

Cú pháp hàm F.DIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

  • Deg_freedom1     Bắt buộc. Bậc tự do ở tử số.

  • Deg_freedom2     Bắt buộc. Bậc tự do ở mẫu số.

  • Cumulative      Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu cumulative là TRUE, hàm F.DIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm F.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x là số âm, hàm F.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom1 < 1, hàm F.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom2 < 1, hàm F.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

15,2069

Giá trị để đánh giá hàm

6

Bậc tự do ở tử số

4

Bậc tự do ở mẫu số

Công thức

Mô tả

Kết quả

=F.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

Xác suất F dùng hàm phân bố lũy tích (đối số cumulative là TRUE).

0,99

=F.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Xác suất F dùng hàm mật độ xác suất (đối số cumulative là FALSE).

0,0012238

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×