Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Important: Some of the content in this topic may not be applicable to some languages.

You can quickly filter data based on visual criteria, such as font color, cell color, or icon sets. And you can filter whether you have formatted cells, applied cell styles, or used conditional formatting.

 1. In a range of cells or a table column, click a cell that contains the cell color, font color, or icon that you want to filter by.

 2. On the Data tab, click Filter.

  On the Data tab, select Filter

 3. Click the arrow AutoFilter arrow in the column that contains the content that you want to filter.

 4. Under Filter, in the By color pop-up menu, select Cell Color, Font Color, or Cell Icon, and then click the criteria.

  Example of filtering by cell color

 1. In a range of cells or a table column, click a cell that contains the cell color, font color, or icon that you want to filter by.

 2. On the Standard toolbar, click Filter Filter button, standard toolbar.

 3. Click the arrow AutoFilter arrow in the column that contains the content that you want to filter.

 4. Under Filter, in the By color pop-up menu, select Cell Color, Font Color, or Cell Icon, and then click a color.

See Also

Use data bars, color scales, and icon sets to highlight data

Filter a list of data

Apply, create, or remove a cell style

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×