Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F. Nếu p = FDIST(x,...), sau đó FINV(p,...) = x.

Phân bố F có thể dùng trong một kiểm tra F-test so sánh các mức độ tính biến thiên trong hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể phân tích thu nhập phân phối ở Hoa Kỳ và Canada để xác định liệu hai quốc gia có một mức độ đa dạng tương tự.

Cú pháp

Hàm FINV (xác suất,degrees_freedom1degrees_freedom2)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

Degrees_freedom1    là bậc tự do ở tử số.

Degrees_freedom2    là mẫu số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, hàm FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom1 hoặc degrees_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom1 < 1 hoặc degrees_freedom1 ≥ 10 ^ 10, hàm FINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom2 < 1 hoặc degrees_freedom2 ≥ 10 ^ 10, hàm FINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

Có thể dùng hàm FINV để trả về các giá trị tới hạn từ phân bố F. Ví dụ, kết quả của một phép tính ANOVA thường bao gồm dữ liệu cho thống kê F, xác suất F và giá trị tới hạn F tại mức có nghĩa 0,05. Để trả về giá trị tới hạn của F, hãy dùng mức có nghĩa làm đối số xác suất cho hàm FINV.

Hàm FINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, hàm FINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, hàm FINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,01

6

4

=FINV([probability],[Degrees1],[Degrees2])

Giá trị đảo của phân bố xác suất F cho các đối số đã xác định (15.20675)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×