Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Hàm FORECAST. ETS. CONFINT không sẵn dùng trong Excel dành cho Web, iOS hoặc Android.

Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được chỉ định. Khoảng tin cậy 95% nghĩa là 95% điểm trong tương lai được kỳ vọng sẽ rơi vào trong bán kính này từ kết quả mà FORECAST.ETS đã dự báo (với phân bố chuẩn). Sử dụng khoảng tin cậy có thể giúp nắm được độ chính xác của mô hình dự đoán. Một khoảng nhỏ hơn nghĩa là độ tin cậy cao hơn đối với kết quả dự đoán cho điểm cụ thể này.

Cú pháp

FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation])

Cú pháp hàm FORECAST.ETS.CONFINT có các tham đối sau đây:

  • Target_date    Bắt buộc. Điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán một giá trị cho nó. Ngày đích có thể có dạng ngày/giờ hoặc số. Nếu theo thứ tự thời gian, ngày đích nằm trước điểm cuối của đường thời gian lịch sử. FORECAST.ETS.CONFINT trả về lỗi #NUM! .

  • Values    Bắt buộc. Values là các giá trị lịch sử mà bạn muốn dự báo điểm tiếp theo cho nó.

  • Timeline    Bắt buộc. Mảng độc lập hoặc phạm vi dữ liệu số. Các ngày trong đường thời gian này phải có một bước thống nhất giữa chúng và không được bằng không. Dường thời gian không bắt buộc phải được sắp xếp, vì FORECAST.ETS.CONFINT sẽ sắp xếp nó theo cách ngầm cho các tính toán. Nếu không thể xác định một bước không đổi trong đường thời gian được cung cấp, FORECAST.ETS.CONFINT sẽ trả về lỗi #NUM! . Nếu đường thời gian có chứa giá trị trùng lặp, dự báo. FORECAST.ETS.CONFINT sẽ trả về lỗi #VALUE! . Nếu phạm vi của đường thời gian và giá trị không có cùng một kích cỡ, FORECAST.ETS.CONFINT sẽ trả về lỗi #N/A.

  • Confidence_level    Tùy chọn. Một giá trị số nằm giữa 0 và 1 (có tính loại trừ), chỉ báo độ tin cậy cho khoảng tin cậy được tính. Ví dụ, đối với khoảng tin cậy 90%, thì độ tin cậy 90% sẽ được tính (90% số điểm trong tương lai sẽ rơi vào trong bán kính này từ kết quả dự đoán). Giá trị mặc định là 95%. Đối với các số nằm ngoài phạm vi (0,1), FORECAST.ETS.CONFINT sẽ trả về lỗi #NUM! .

  • Seasonality     Tùy chọn. Một giá trị số. Giá trị mặc định 1 nghĩa là Excel tự động phát hiện thời vụ cho dự báo và sử dụng số nguyên dương cho chiều dài của mẫu hình có thời vụ. 0 chỉ báo không có thời vụ, nghĩa là kết quả dự đoán sẽ là tuyến tính. Số nguyên dương sẽ chỉ báo cho giải thuật để sử dụng các mẫu hình có chiều dài này làm thời vụ. Đối với bất kỳ giá trị nào khác, FORECAST.ETS.CONFINT sẽ trả về lỗi #NUM! .

    Thời vụ tối đa được hỗ trợ là 8.760 (số giờ trong một năm). Mọi thời vụ vượt quá số đó sẽ dẫn đến lỗi #NUM! .

  • Hoàn tất dữ liệu    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu một khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu, nhưng FORECAST. ETS. CONFINT hỗ trợ lên đến 30% dữ liệu thiếu và sẽ tự động điều chỉnh theo đó. 0 sẽ chỉ báo giải thuật để tính điểm thiếu bằng không. Giá trị mặc định là 1 sẽ bù lấp các điểm thiếu bằng cách hoàn tất các điểm đó thành giá trị trung bình của các điểm lân cận.

  • Tổng hợp    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu nhưng FORECAST.ETS.CONFINT sẽ tổng hợp nhiều điểm có cùng một tem thời gian. Tham số tổng hợp là một giá trị số cho biết phương pháp nào sẽ được sử dụng để tổng hợp một số giá trị có cùng một tem thời gian. Giá trị mặc định là 0 sẽ sử dụng hàm AVERAGE, bên cạnh đó, còn có các tùy chọn khác là SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Xem thêm

Các hàm dự báo (tham khảo)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×