Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Hàm FORECAST. ETS. STAT không khả dụng trong Excel Web, iOS hoặc Android.

Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian.

Loại thống kê cho biết hàm này yêu cầu thống kê nào.

Cú pháp

FORECAST.ETS.STAT(các_giá_trị; đường_thời_gian; kiểu_thống_kê; [tính_thời_vụ]; [hoàn_tất_dữ_liệu]; [tổng_hợp])

Cú pháp hàm FORECAST.ETS.STAT có các tham đối sau đây:

 • Values    Bắt buộc. Values là các giá trị lịch sử mà bạn muốn dự báo điểm tiếp theo cho nó.

 • Timeline    Bắt buộc. Mảng độc lập hoặc phạm vi dữ liệu số. Các ngày trong đường thời gian này phải có một bước thống nhất giữa chúng và không được bằng không. Dòng thời gian không bắt buộc phải được sắp xếp, vì FORECAST.ETS.STAT sẽ sắp xếp nó theo cách ngầm định cho các tính toán. Nếu không thể xác định một bước không đổi trong dòng thời gian được cung cấp, FORECAST.ETS.STAT sẽ trả về lỗi #NUM! . Nếu đường thời gian có chứa giá trị trùng lặp, FORECAST.ETS.STAT sẽ trả về lỗi #VALUE! . Nếu phạm vi của đường thời gian và giá trị không có cùng kích thước, FORECAST.ETS.STAT sẽ trả về lỗi #N/A.

 • Statistic_type    Bắt buộc. Một giá trị số từ 1 đến 8, cho biết thống kê nào sẽ được trả về cho dự báo được tính.

 • Seasonality     Tùy chọn. Một giá trị số. Giá trị mặc định 1 nghĩa là Excel tự động phát hiện thời vụ cho dự báo và sử dụng số nguyên dương cho chiều dài của mẫu hình có thời vụ. 0 chỉ báo không có thời vụ, nghĩa là kết quả dự đoán sẽ là tuyến tính. Số nguyên dương sẽ chỉ báo cho giải thuật để sử dụng các mẫu hình có chiều dài này làm thời vụ. Đối với bất kỳ giá trị nào khác, FORECAST.ETS.STAT sẽ trả về lỗi #NUM! .

  Thời vụ tối đa được hỗ trợ là 8.760 (số giờ trong một năm). Mọi thời vụ vượt quá số đó sẽ dẫn đến lỗi #NUM! .

 • Hoàn tất dữ liệu    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu một khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu, nhưng FORECAST. ETS. STAT hỗ trợ lên đến 30% dữ liệu thiếu và sẽ tự động điều chỉnh theo đó. 0 sẽ chỉ báo để giải thuật tính các điểm thiếu là không. Giá trị mặc định là 1 sẽ bù lấp các điểm thiếu bằng cách hoàn tất các điểm đó thành giá trị trung bình của các điểm lân cận.

 • Tổng hợp    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu nhưng FORECAST.ETS.STAT sẽ tổng hợp nhiều điểm có cùng một tem thời gian. Tham số tổng hợp là một giá trị số cho biết phương pháp nào sẽ được sử dụng để tổng hợp một số giá trị có cùng một tem thời gian. Giá trị mặc định là 0 sẽ sử dụng hàm AVERAGE, bên cạnh đó, còn có các tùy chọn khác là SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Các thống kê tùy chọn sau đây có thể được trả về:

 • Tham số alpha của giải thuật ETS    Trả về tham số giá trị cơ bản—giá trị cao hơn cung cấp trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu gần đây.

 • Tham số beta của giải thuật ETS    Trả về tham số giá trị xu hướng—giá trị cao hơn cung cấp trọng số cao hơn cho xu hướng gần đây.

 • Tham số gama của giải thuật ETS    Trả về tham số giá trị thời vụ—giá trị cao hơn cung cấp trọng số cao hơn cho thời vụ gần đây.

 • Độ đo MASE    Trả về độ đo sai số tỉ lệ tuyệt đối trung bình—một thước đo về độ chính xác của dự báo.

 • Độ đo SMAPE    Trả về độ đo sai số phần trăm tuyệt đối trung bình đối xứng—một thước đo về độ chính xác dựa trên sai số phần trăm.

 • Độ đo MAE    Trả về độ đo sai số phần trăm tuyệt đối trung bình đối xứng—một thước đo về độ chính xác dựa trên sai số phần trăm.

 • Độ đo RMSE    Trả về độ đo sai số bình phương trung bình chuẩn—một thước đo về độ lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị quan sát.

 • Kích cỡ bước được phát hiện    Trả về kích cỡ bước được phát hiện trong đường thời gian lịch sử.

Tải xuống sổ làm việc mẫu

Bấm vào liên kết này để tải xuống sổ làm việc với các ví dụ về hàm FORECAST.ETS trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Các hàm dự báo (tham khảo)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×