Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

A superscript or subscript is a number, figure, symbol, or indicator that is smaller than the normal line of type and is set slightly above it (superscript) or below it (subscript). When writing a trademark, copyright, a unit of measurement, footnote, or even the chemical formula of water, you may need subscript or superscript formatting to make it look right.

For example, when you want to type H20 or X4+Y3, you’ll need subscript and superscript formatting to make the 2, 4, and 3 look correct.

Subscript and Superscript example

 1. Select the text that you want to format as superscript or subscript.

 2. Do one of the following:

  • On the Home tab, click Superscript. Or, press The Command button on macOS.+ SHIFT + PLUS SIGN .

  • On the Home tab, click Subscript. Or, press The Command button on macOS.+ EQUAL SIGN.

  In OneNote 2016 for Mac, you will see:

  Click Subscript and Superscript button to make an option

 3. To undo the formatting, click the button again, or repeat the keyboard shortcut.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×