Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm GCD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ước số chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số nguyên. Ước số chung lớn nhất là số nguyên lớn nhất mà number1 và number2 đều chia hết cho nó.

Cú pháp

GCD(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm GCD có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 giá trị. Nếu bất kỳ giá trị nào không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm GCD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không, hàm GCD trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Tất cả các số đều chia hết cho một.

  • Số nguyên tố chỉ có ước số là một và chính nó.

  • Nếu một tham số của GCD >=2^53, hàm GCD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GCD(5, 2)

Ước số chung lớn nhất của 5 và 2

1

=GCD(24, 36)

Ước số chung lớn nhất của 24 và 36

12

=GCD(7, 1)

Ước số chung lớn nhất của 7 và 1

1

=GCD(5, 0)

Ước số chung lớn nhất của 5 và 0

5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×