Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm GEOMEAN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm GEOMEAN để tính toán mức tăng trưởng trung bình nếu biết lãi gộp với lãi suất biến đổi.

Cú pháp

GEOMEAN(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm GEOMEAN có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 đối số mà bạn muốn tính toán giá trị trung bình. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bằng dấu phẩy.

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

  • Nếu bất kỳ điểm dữ liệu nào ≤ 0, hàm GEOMEAN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình của trung bình nhân là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

4

5

8

7

11

4

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GEOMEAN(A2:A8)

Trung bình nhân của tập dữ liệu trong A2:A8.

5,476987

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×