Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể gặp lỗi này khi tìm cách kích hoạt Office 2016 for Mac:

Đã đạt giới hạn cài đặt

Tài khoản <địa chỉ email> của bạn đã được sử dụng để kích hoạt Office trên số lượng máy tính tối đa được phép. Truy nhập trang tài khoản của bạn để quản lý cài đặt, rồi quay lại đây để thử kích hoạt lại.

Thông báo lỗi đã đạt giới hạn cài đặt

Lỗi này xảy ra khi bạn đã đạt số lần kích hoạt tối đa mà Office cho phép. Nếu bạn đã mua Office 2016 for Mac dưới dạng giấy phép đơn, bạn sẽ chỉ nhận được bản cài đặt một lần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×