Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm GROWTH  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính toán tăng trưởng hàm mũ bằng cách dùng dữ liệu hiện có. Hàm GROWTH trả về giá trị y cho một chuỗi các giá trị x mới do bạn chỉ rõ bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y hiện có. Bạn cũng có thể dùng hàm trang tính GROWTH để làm cho một đường cong hàm mũ thích hợp với các giá trị x và giá trị y hiện có.

Cú pháp

GROWTH(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Cú pháp hàm GROWTH có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

  • Nếu bất kỳ số nào trong known_y's là 0 hoặc số âm, hàm GROWTH trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Known_x's    Tùy chọn. Một tập giá trị x mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các chuỗi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu dùng nhiều biến số, thì known_y's phải là một véc-tơ (có nghĩa là một phạm vi với độ cao của một hàng hoặc độ rộng của một cột).

  • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

 • New_x's    Tùy chọn. Là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm GROWTH trả về tương ứng với các giá trị y.

  • New_x's phải bao gồm một cột (hoặc hàng) cho mỗi biến số độc lập, cũng giống như known_x's. Vì vậy, nếu known_y's nằm trong một cột đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số cột. Nếu known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì known_x's và new_x's phải có cùng số hàng.

  • Nếu new_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là giống như known_x's.

  • Nếu cả known_x's và new_x's đều được bỏ qua, thì chúng được giả định là mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước với known_y's.

 • Const    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic cho biết có bắt buộc hằng số b phải bằng 1 hay không.

  • Nếu hằng số là TRUE hoặc được bỏ qua, thì b được tính toán bình thường.

  • Nếu hằng số là FALSE, thì b được đặt bằng 1 và giá trị m được điều chỉnh sao cho y = m^x.

Chú thích

 • Các công thức trả về mảng phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng sau khi chọn đúng số ô.

 • Khi nhập một hằng số mảng cho một đối số chẳng hạn như known_x's, hãy dùng dấu phẩy để phân cách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân cách các hàng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Tháng

Đơn vị

Công thức (Đơn vị Tương ứng)

11

33.100

32.618

12

47.300

47.729

13

69.000

69.841

14

102.000

102.197

15

150.000

149.542

16

220.000

218.822

Tháng

Công thức (Đơn vị Dự đoán)

Công thức dùng trong mảng C2:C7 trên đây

17

320.197

=GROWTH(B2:B7,A2:A7)

18

468.536

Công thức dùng trong mảng B9:B10 trên đây

=GROWTH(B2:B7,A2:A7,A9:A10)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×