Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm ARRAYTOTEXT trả về mảng giá trị văn bản từ bất kỳ phạm vi đã xác định nào. Hàm chuyển các giá trị văn bản không thay đổi và chuyển đổi các giá trị không phải văn bản thành văn bản.

Cú pháp

ARRAYTOTEXT(array, [format])

Cú pháp hàm ARRAYTOTEXT có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

array   

Mảng cần trả về dưới dạng văn bản. Bắt buộc.

format   

Định dạng của dữ liệu trả về. Không bắt buộc. Nó có thể là một trong hai giá trị:

0   Mặc định. Định dạng ngắn gọn dễ đọc. Văn bản được trả về sẽ giống như văn bản được hiển thị trong một ô được áp dụng định dạng chung.

1   Định dạng nghiêm ngặt bao gồm ký tự thoát và dấu tách hàng. Tạo một chuỗi có thể được phân tích khi nhập vào thanh công thức. Đóng gói các chuỗi trả về trong dấu ngoặc kép, ngoại trừ Booleans, Numbers và Errors.

Lưu ý: 

  • Định dạng ngắn gọn trả về danh sách các giá trị bên trong một ô, trong khi định dạng nghiêm ngặt trả về một mảng có cùng kích cỡ và hình dạng với đầu vào.

  • Nếu format là bất kỳ định dạng nào khác 0 hoặc 1, arrayTOTEXT sẽ trả về giá #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Lưu ý   Để chuyển đổi "Seattle" thành kiểu dữ liệu được liên kết, Hãy chọn ô B3, rồi chọn Dữ > Địa lý.

Dữ liệu

TRUE

Lỗi #VALUE!

1234.01234

Seattle

Xin chào

$1.123,00

Công thức

Kết quả

=ARRAYTOTEXT(A2:B4,0)

TRUE, #VALUE!, 1234.01234, Seattle, Xin chào, 1.123

=ARRAYTOTEXT(A2:B4,1)

{TRUE,#VALUE!; 1234.01234,"Seattle";" Xin chào","1,123"}

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm VALUETOTEXT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×