Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CUBEKPIMEMBER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô. KPI là một số đo có thể định lượng được, chẳng hạn như lãi gộp hàng tháng hoặc số lượng luân chuyển nhân viên, dùng để theo dõi hiệu suất của một tổ chức.

Lưu ý: Hàm CUBEKPIMEMBER chỉ được hỗ trợ khi sổ làm việc được kết nối với Dịch vụ Phân tích SQL Server 2005 hoặc nguồn dữ liệu mới hơn.

Cú pháp

CUBEKPIMEMBER(kết nối, kpi_name, kpi_property, [caption])

Cú pháp hàm CUBEKPIMEMBER có các đối số sau đây:

  • Connection    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của kết nối tới khối.

  • Kpi_name    Bắt buộc. Chuỗi văn bản của tên KPI trong khối.

  • Kpi_property    Bắt buộc. Cấu phần KPI được trả về và có thể là một trong các dạng sau:

Số nguyên

Hằng số liệt kê

Mô tả

1

KPIValue

Giá trị thực tế

2

KPIGoal

Giá trị mục tiêu

3

KPIStatus

Trạng thái của KPI tại một thời điểm cụ thể

4

KPITrend

Một số đo giá trị theo thời gian

5

KPIWeight

Tầm quan trọng tương đối được gán cho KPI

6

KPICurrentTimeMember

Bối cảnh thời gian cho KPI

  • Nếu bạn chỉ rõ Giá trị KPI cho thuộc tính kpi, thì chỉ có tên kpi được hiển thị trong ô.

  • Caption    Tùy chọn. Một chuỗi văn bản thay thế được hiển thị trong ô thay cho kpi_name và kpi_property.

Chú thích

  • Khi hàm CUBEKPIMEMBER định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

  • Để dùng KPI trong một phép tính, hãy chỉ rõ hàm CUBEKPIMEMBER là một đối số biểu thức phần tử trong hàm CUBEVALUE.

  • Nếu tên kết nối không phải là một kết nối sổ làm việc hợp lệ được lưu giữ trong sổ làm việc, thì hàm CUBEKPIMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? . Nếu máy chủ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) không chạy, không khả dụng hoặc trả về một thông báo lỗi, thì hàm CUBEKPIMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? .

  • Hàm CUBEKPIMEMBER trả về giá trị lỗi #N/A khi tên kpi hoặc thuộc tính kpi không hợp lệ.

  • Hàm CUBEMEMBERPROPERTY có thể trả về giá trị lỗi #N/A nếu bạn tham chiếu đến một đối tượng theo phiên, chẳng hạn như một phần tử được tính hoặc một tập đã đặt tên, trong một PivotTable khi chia sẻ một kết nối và PivotTable đó bị xóa bỏ hoặc bạn chuyển đổi PivotTable thành công thức. (Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Công cụ, bấm Công cụ OLAP, rồi bấm Chuyển thành Công thức.)

Ví dụ

=CUBEKPIMEMBER("Doanh số";"KPI_Doanh_số_của_Tôi";1)

=CUBEKPIMEMBER("Doanh số";"KPI_Doanh_số_của_Tôi"; Chỉ_tiêu_KPI,"Chỉ tiêu KPI Doanh số")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×