Hàm date

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa ngày hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Ngày

Chú thích

Để đặt ngày hệ thống, hãy dùng câu lệnh date .

Nếu bạn sử dụng hàm date với lịch Gregory, hành vi của ngày là $ không thay đổi theo thiết đặt thuộc tính lịch . Nếu lịch là Hijri, ngày $ sẽ trả về một chuỗi 10 ký tự của biểu mẫu mm-dd-YYYY, trong đó mm (01-12), dd (01-30) và YYYY (1400-1523) là tháng Hijri, ngày tháng và năm. Phạm vi Gregorian tương đương là ngày 1 tháng 1, 1980 đến ngày 31 tháng 12 2099.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ngày () là Expr1 từ nhóm ProductSales theo ngày ();

Trả về hệ thống hiện tại "ngày" cho theo định dạng ngày ngắn. Kết quả: "dd/mm/yyyy".

CHỌN ngày ()-[DateofSale] là DaysSinceSale từ ProductSales;

Trả về chênh lệch giữa hệ thống hiện tại "ngày" và giá trị ngày của trường "DateofSale" là số và hiển thị kết quả trong cột "DaySinceSale".

Ví dụ về VBA

Dùng ngày trong một biểu thức     Bạn có thể sử dụng hàm date ở bất cứ nơi nào bạn có thể sử dụng biểu thức. Ví dụ, bạn có thể đặt thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản trên một biểu mẫu như sau:

=Date()

Khi biểu mẫu được mở trong dạng xem biểu mẫu, hộp văn bản Hiển thị ngày hiện tại của hệ thống.

Dùng hàm date trong mã VBA    

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm date để trả về ngày hệ thống hiện tại.

Dim MyDate
MyDate = Date ' MyDate contains the current system date.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×