Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến _thể (Ngày).

Cú pháp

DateValue ( ngày )

Ngày bắt buộctham đối thường là ngày biểu thức chuỗi thể hiện ngày từ 01/01/100 đến 31/12/9999. Tuy nhiên, ngày cũng có thể là bất kỳ biểu thức có thể biểu thị ngày, thời gian hoặc cả ngày và giờ trong phạm vi đó.

Chú thích

Nếu ngày là chuỗi chỉ bao gồm các số được phân tách bởi dấu tách ngày hợp lệ, DateValue sẽ nhận ra đơn hàng của tháng, ngày và năm theo định dạng Ngày dạng Ngắn mà bạn đã xác định cho hệ thống của mình. DateValue cũng nhận dạng các ngày rõ rã có chứa tên tháng, ở dạng dài hoặc chữ viết tắt. Ví dụ: ngoài việc nhận dạng 30/12/1991 và 30/12/91, DateValue cũng nhận ra ngày 30/12/1991 và 30/12/1991.

Nếu phần năm của ngày bị bỏ qua, DateValue sẽ dùng năm hiện tại từ ngày hệ thống của máy tính của bạn.

Nếu tham đối ngày bao gồm thông tin thời gian, DateValue sẽ không trả về. Tuy nhiên, nếu ngày bao gồm thông tin thời gian không hợp lệ (chẳng hạn như "89:98"), sẽ xảy ra lỗi.

Lưu ý: Đối với ngày, nếu cài đặt thuộc tính Lịch là lịch Gregory, ngày được cung cấp phải là lịch Gregory. Nếu lịch là Hijri, ngày tháng được cung cấp phải là Hijri. Nếu ngày được cung cấp là Hijri, ngày đối số là một Chuỗi thể hiện một ngày từ 01/01/100 (02/08/2018) đến 03/04/9666 (31/12/9999).

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT DateValue([DateTime]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Trả về giá trị ngày của trường "DateTime" ở định dạng Ngày ngắn mà không có thông tin về thời gian.

SELECT DateValue([DateTime]) AS NewDate, Count(ProductSales.DateTime) AS CountOfDateTime FROM ProductSales GROUP BY DateValue([DateTime]);

Trả về giá trị ngày của trường "DateTime" ở định dạng Ngày ngắn mà không có thông tin về thời gian.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm DateValue để chuyển đổi một chuỗi thành ngày. Bạn cũng có thể sử dụng ký tự ngày để gán trực tiếp ngày cho biến Biến_thể hoặc Ngày, ví dụ: MyDate = #12/02/69#.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×