Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị tắt nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy trong chế độ sandbox, ngăn không cho đánh giá các biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ sandbox, hãy tìm kiếm "chế độ sandbox" trong trợ giúp.

Trả về chuỗi liên kết với biến môi trường hệ điều hành. Không sẵn dùng trên máy Macintosh

Cú pháp

Environ ( { envstring | số } )

Cú pháp hàm environ có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

envstring

Tùy chọn. Biểu thức chuỗi chứa tên của một biến môi trường.

number

Tùy chọn. Biểu thức số tương ứng với thứ tự số của chuỗi môi trường trong bảng chuỗi môi trường. Đối số số có thể là bất kỳ biểu thức số nào, nhưng sẽ được làm tròn thành số nguyên trước khi nó được đánh giá.


Chú thích

Nếu envstring không thể tìm thấy trong bảng chuỗi môi trường, Chuỗi độ dài bằng không ("") được trả về. Nếu không, environ trả về văn bản được gán cho hàm envstringđã xác định; có nghĩa là văn bản sau dấu bằng (=) trong bảng chuỗi môi trường cho các biến môi trường đó.

Nếu bạn chỉ định số, Chuỗi chiếm vị trí sốtrong bảng chuỗi môi trường. Trong trường hợp này, hàm Environ trả về tất cả văn bản, bao gồm envstring. Nếu không có chuỗi môi trường nào trong vị trí đã xác định, environ sẽ trả về một chuỗi độ dài bằng 0.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm environ để cung cấp số mục và độ dài của câu lệnh PATH từ bảng chuỗi môi trường. Không sẵn dùng trên máy Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×