Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một đôi xác định giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi dòng tiền định kỳ (các khoản thanh toán và biên nhận) và tỷ lệ chiết khấu.

Cú pháp

NPV ( lãi suất, giá trị ())

Cú pháp hàm NPV có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

rate

Bắt buộc. Hai lần chỉ rõ mức chiết khấu trong khoảng thời gian, được thể hiện dưới dạng thập phân.

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của hai giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (một khoản thanh toán) và một giá trị dương (một biên nhận).


Chú thích

Giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư là giá trị hiện tại của một chuỗi các khoản thanh toán và biên nhận trong tương lai.

Hàm NPV sử dụng thứ tự các giá trị trong mảng để diễn giải thứ tự các khoản thanh toán và biên nhận. Hãy đảm bảo bạn nhập các giá trị thanh toán và biên nhận theo đúng trình tự.

Đầu tư NPV bắt đầu một khoảng thời gian trước ngày của giá trị dòng tiền đầu tiên và kết thúc bằng giá trị dòng tiền cuối cùng trong mảng.

Tính toán giá trị hiện tại ròng dựa trên dòng tiền trong tương lai. Nếu dòng tiền đầu tiên của bạn xảy ra ở đầu giai đoạn đầu tiên, giá trị đầu tiên phải được thêm vào giá trị được trả về bởi NPV và không được bao gồm trong giá trị dòng tiền của giá trị().

Hàm NPV tương tự như hàm PV (giá trị hiện tại) ngoại trừ hàm PV cho phép dòng tiền để bắt đầu, ở cuối hoặc đầu kỳ. Không giống như các giá trị dòng tiền mặt biến đổi từ, PVdòng tiền mặt phải được khắc phục trong suốt phần đầu tư.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm NPV để trả về giá trị hiện tại thuần của một chuỗi dòng tiền chứa trong mảng Values(). RetRate đại diện cho tỷ suất trả về nội bộ cố định.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×