Hàm Right

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một số ký tự cụ thể tính từ phía bên phải của một chuỗi.

Cú pháp

Bên phải ( chuỗi, độ dài )

Cú pháp hàm Right có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chuỗi

Bắt buộc. biểu thức chuỗi có các ký tự ngoài cùng bên phải được trả về. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

length

Bắt buộc. Biến thể (Dài). Biểu thức số cho biết có bao nhiêu ký tự để trả về. Nếu 0, một chuỗi độ dài bằng không ("") được trả về. Nếu lớn hơn hoặc bằng số ký tự trong chuỗi, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về.

Chú thích

Để xác định số ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm len .

Lưu ý:  Sử dụng hàm Rightb với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì chỉ định số ký tự để trả về, độ dài xác định số byte.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

Chọn Right (ProductID, 3) là từ phải từ ProductSales;

Trả về ký tự ' 3 ' từ bên phải của các giá trị trong trường "ProductID" từ bảng "ProductSales" trong cột FromRight.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Right để trả về một số ký tự đã xác định từ bên phải của chuỗi.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×