Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm Stringfromguid chuyển đổi một GUID, là một mảng kiểu Byte, đến chuỗi.

Cú pháp

Stringfromguid ( GUID )

Đối số GUID bắt buộc là một mảng dữ liệu byte được dùng để xác định duy nhất một ứng dụng, thành phần hoặc mục dữ liệu cho hệ điều hành.


Chú thích

Các kho lưu trữ cơ sở dữ liệu của Microsoft Access là các mảng kiểu byte. Tuy nhiên, Microsoft Office Access 2007 không thể trả về dữ liệu byte từ điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Để trả về giá trị của một GUID từ một điều khiển, bạn phải chuyển đổi nó thành một chuỗi. Để chuyển đổi một GUID thành một chuỗi, hãy dùng hàm Stringfromguid . Để chuyển đổi một chuỗi trở về GUID, hãy dùng hàm Guidfromstring .

Ví dụ, bạn có thể cần tham chiếu đến một trường có chứa GUID khi sử dụng nhân bản cơ sở dữ liệu. Để trả về giá trị của một điều khiển trên một biểu mẫu bị ràng buộc vào một trường có chứa một GUID, hãy dùng hàm Stringfromguid để chuyển đổi GUID thành chuỗi.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau trả về giá trị của điều khiển s_GUID trên biểu mẫu nhân viên trong biểu mẫu chuỗi và gán nó cho một biến chuỗi. Điều khiển s_GUID được gắn kết với trường s_GUID, một trong các trường hệ thống được thêm vào từng bảng nhân bản trong cơ sở dữ liệu được nhân rộng.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×