Trả về một chuỗi có thứ tự ký tự của một chuỗi đã xác định.

Cú pháp

Strreverse ( biểu _ thức )

Đối số biểu thức bắt buộc là chuỗi có các ký tự sẽ được đảo ngược. Nếu biểu thức là chuỗi độ dài bằng không (""), Chuỗi độ dài bằng không được trả về. Nếu biểu thứcnull, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Biểu thức

Kết quả

CHỌN strReverse (ProductID) là ReversedID từ ProductSales;

Trả về thứ tự "ProductID" trong ký tự đảo ngược từ bảng "ProductSales" và hiển thị kết quả trong cột ReversedID.

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×