Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng công thức SUMXMY2 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng của các bình phương của hiệu của các giá trị tương ứng trong hai mảng.

Cú pháp

SUMXMY2(array_x, array_y)

Cú pháp hàm SUMXMY2 có các đối số sau đây:

  • Array_x    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi đầu tiên chứa các giá trị.

  • Array_y    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi thứ hai chứa các giá trị.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu array_x và array_y có số lượng giá trị khác nhau, hàm SUMXMY2 trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Phương trình cho tổng của các bình phương của hiệu số là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mảng thứ nhất

Mảng thứ hai

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SUMXMY2(A3:A9,B3:B9)

Tổng các bình phương của hiệu của hai mảng ở trên (79)

79

=SUMXMY2({2, 3, 9, 1, 8, 7, 5}, {6, 5, 11, 7, 5, 4, 4})

Tổng các bình phương của hiệu của hai hằng số mảng (79)

79

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×