Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Trả về một giá trị kiểu Đúp xác định tan của một góc.

Cú pháp

Tan ( số )

tham đối số được yêu cầu là một biểu thức số kép hoặc bất kỳ hợp lệ nào thể hiện một góc trong radian.

Chú thích

Tan có một góc và trả về tỷ lệ hai bên của một hình tam giác phù hợp. Tỉ lệ là độ dài của bên đối diện với góc chia cho độ dài bên cạnh góc.

Để chuyển đổi độ thành radian, nhân bằng pi /180. Để chuyển đổi radian sang độ, nhân radian bằng 180/pi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN tan (90) là ốp từ nhóm ProductSales theo tan (90);

Trả về "tang" của đối số số (bất kỳ biểu thức số nào thể hiện một góc trong radian) và hiển thị trong đường ốp cột

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm tan để trả về một góc.

Dim MyAngle, MyCotangent
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Calculate cotangent.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×