You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một chuỗi xác định, đã đổi sang chữ hoa.

Cú pháp

Ucase ( chuỗi )

Chuỗi bắt buộctham đối là bất kỳ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

Chú thích

Chỉ những chữ viết thường được chuyển thành chữ hoa; Tất cả các chữ hoa và ký tự không được giữ lại vẫn không thay đổi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Ucase (ProductDesc) như Upper_ProductDesc từ ProductSales;

Chuyển đổi các giá trị từ trường "ProductDesc" thành chữ hoa và hiển thị trong Upper_ProductDesc cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Ucase để trả về một phiên bản chữ hoa của chuỗi.

Dim LowerCase, UpperCase
LowerCase = "Hello World 1234" ' String to convert.
UpperCase = UCase(LowerCase)
' Returns "HELLO WORLD 1234".

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×