Trả về số nguyên cho biết loại con của biến số.

Cú pháp

Vartype ( varname )

tham đối varname bắt buộc là một biến thể có chứa bất kỳ biến số nào ngoại trừ một biến số của một kiểu người dùng được xác định.

Giá trị trả về

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbEmpty

0

Trống (chưa được khởi tạo)

vbNull

1

Null (không có dữ liệu hợp lệ)

vbInteger

2

Số nguyên

vbLong

3

Số nguyên dài

vbSingle

4

Số điểm nổi trong một độ chính xác

vbDouble

5

Số điểm nổi có độ chính xác kép

vbCurrency

6

Giá trị tiền tệ

vbDate

7

Giá trị ngày

vbString

8

Chuỗi

vbObject

9

Object

vbError

10

Giá trị lỗi

vbBoolean

11

Giá trị boolean

Vbbiến thể

12

Biến thể (chỉ sử dụng với mảng các biến thể)

vbDataObject

13

Đối tượng truy nhập dữ liệu

Vbthập phân

14

Giá trị thập phân

vbByte

1

Giá trị byte

vbUserDefinedType

36

Các biến thể có chứa các kiểu do người dùng xác định

vbArray

8192

Array


Lưu ý: Những hằng số này được xác định bằng Visual Basic for Applications. Những tên có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong mã của bạn tại vị trí của các giá trị thực tế.

Chú thích

Hàm Vartype không bao giờ trả về giá trị cho vbarray . Nó luôn được thêm vào một số giá trị khác để chỉ ra một mảng của một kiểu cụ thể. Các Vbbiến đổi hằng số chỉ được trả về cùng với vbarray để cho biết rằng đối số của hàm vartype là một mảng của biến thểloại. Ví dụ: giá trị trả về cho một mảng số nguyên được tính là Vbinteger + vbarray, hoặc 8194. Nếu một đối tượng có một thuộc tính mặc định, vartype(Object) trả về loại thuộc tính mặc định của đối tượng.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Vartype để xác định kiểu con của một biến.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×