Truy nhập đại diện cung cấp khả năng cho người khác tạo thư email hoặc trả lời yêu cầu cuộc họp thay mặt cho bạn. Là người cấp quyền, bạn sẽ xác định mức độ truy nhập mà người đại diện có đối với các thư mục của mình. Bạn có thể cấp quyền cho người đại diện để đọc các mục trong thư mục của mình hoặc để đọc, tạo, thay đổi và xóa bỏ các mục. Theo mặc định, khi bạn thêm người đại diện, thì người đại diện đó có quyền truy nhập đầy đủ vào thư mục Lịch và Tác vụ của bạn. Người đại diện cũng có thể trả lời yêu cầu họp thay mặt bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×