Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một chuỗi chứa ký tự liên kết với các mã ký tự đã xác định.

Cú pháp

CHR ( charCode )

tham đối charCode bắt buộc là một cách để xác định một ký tự.

Chú thích

Các số từ 0 – 31 giống như tiêu chuẩn, mã ASCII không in được. Ví dụ: CHR(10) trả về một ký tự linefeed. Phạm vi thông thường cho charCode là 0 – 255. Tuy nhiên, trên hệ thống DBCS, phạm vi thực tế của mã charCode là-32768 đến 65535.

Lưu ý: Hàm Chrb được dùng với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì trả về một ký tự, có thể là một hoặc hai byte, Chrb luôn trả về một byte đơn. Hàm Chrw trả về một chuỗi chứa ký tự Unicode ngoại trừ trên các nền tảng mà Unicode không được hỗ trợ, trong trường hợp đó, hành vi giống hệt với hàm CHR .

Lưu ý:  Visual Basic cho Macintosh không hỗ trợ chuỗi Unicode. Do đó, Chrw(n) không thể trả về tất cả các ký tự Unicode cho n giá trị trong phạm vi 128 – 65.535, như trong môi trường Windows. Thay vào đó, Chrw(n) nỗ lực "đoán tốt nhất" cho các giá trị Unicode n lớn hơn 127. Do đó, bạn không nên sử dụng Chrw trong môi trường Macintosh.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN CHR (97) là Expr1 từ nhóm ProductSales theo CHR (97);

Trả về giá trị "ký tự" cho mã ASCII "97". Kết quả: "a".

CHỌN CHR (90) là ChrValue từ nhóm ProductSales theo CHR (90);

Trả về giá trị "ký tự" cho mã ASCII "90" trong cột ChrValue. Kết quả: "Z".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm CHR để trả về ký tự được liên kết với mã ký tự đã xác định.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×